Bezzałogowe nowo­ści MSP

  • Wojsko i Technika 9/2016
Bezzałogowe nowości MSP

Bezzałogowe nowo­ści MSP

Firma MSP została zało­żona w 2001 roku i nie­mal od początku swej dzia­łal­no­ści spe­cja­li­zuje się w pro­jek­to­wa­niu i budo­wie bez­za­ło­go­wych sys­te­mów powietrz­nych. Najpierw były to bez­za­ło­gowce
o cywil­nym prze­zna­cze­niu, jed­nak od kilku lat w jej port­fo­lio można zna­leźć coraz wię­cej sys­te­mów prze­zna­czo­nych dla odbior­ców woj­sko­wych. Potwierdzi to obec­ność firmy na tego­rocz­nym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, gdzie na jej sto­isku pojawi się kilka bar­dzo cie­ka­wych nowo­ści.

MSP to nie­wiel­kie przed­się­bior­stwo, zatrud­nia­jące obec­nie 25 pra­cow­ni­ków, ale zespół sys­te­ma­tycz­nie się powięk­sza. W ubie­głym roku roz­bu­do­wane zostało jej cen­trum pro­jek­towe w Warszawie, a w bie­żą­cym powstaje nowa hala pro­duk­cyjna w Drogomyślu, gdzie wytwa­rzane są pro­to­typy i odbywa się pro­duk­cja seryjna sys­te­mów bez­za­ło­go­wych.

Jet2A

Jedną z nowo­ści firmy jest, opra­co­wany we współ­pracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, szybki odrzu­towy imi­ta­tor celu Jet2A, będący więk­szym i cięż­szym (mak­sy­malna masa star­towa 85 kg) następcą wyko­rzy­sty­wa­nych do tej pory celów powietrz­nych do szko­le­nia obrony prze­ciw­lot­ni­czej. Podobnie jak poprzed­nicy, Jet2A star­tuje z pneu­ma­tycz­nej wyrzutni i może lądo­wać na spa­do­chro­nie. W czerwcu br. prze­szedł próby na poli­go­nie w Wicku Morskim, gdzie
potwier­dził swoje para­me­try – pręd­ko­ściowe
(150 m/s), wyso­ko­ściowe (moż­li­wość ope­ro­wa­nia w zakre­sie wyso­ko­ści 05000 m) i zakła­daną dłu­go­trwa­łość lotu (1 h). Ostateczne próby zapla­no­wano na wrze­sień br., kiedy mają odby­wać się loty nocne i zespo­łowe. Po ich zakoń­cze­niu zaan­ga­żo­wane w pro­gram kon­sor­cjum liczy na zain­te­re­so­wa­nie ze strony Sił Zbrojnych RP.

Pionowzloty: Zawisak Octo i Bzyg

MSP po raz kolejny zapre­zen­tuje sys­tem wie­lo­wir­ni­kowy klasy mini – Zawisak, który swoją pre­mierę miał na MSPO 2015. Powstał on pier­wot­nie w ukła­dzie czte­ro­wir­ni­kowca, a przy masie wła­snej 5,9 kg osią­gał pręd­kość mak­sy­malną 12,5 m/s oraz prze­lo­tową 5 m/s i był zdolny do prze­no­sze­nia 2,9 kg ładunku uży­tecz­nego (zin­te­gro­wano z nim sta­bi­li­zo­waną w dwóch osiach gło­wicę opto­elek­tro­niczną, gło­wicę foto­gra­me­tryczną do mapo­wa­nia terenu i lidar). W ubie­głym roku fir­mie udało się sprze­dać to roz­wią­za­nie Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a dokład­niej nale­żą­cemu do niego Ośrodkowi Technicznej Kontroli Zapór, gdzie służy do ska­no­wa­nia stanu wałów prze­ciw­po­wo­dzio­wych. Wcześniej dostar­czono serię infor­ma­cyjną dla holen­der­skiej firmy Microflown AVISA, gdzie pełni rolę nośnika sen­sora detek­cji ognia arty­le­ryj­skiego nie­przy­ja­ciela.

  • Maciej Szopa

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE