Baltic Air Policing 2015

LAI_1_2016_Baltic

Wraz z zakoń­cze­niem rota­cji 39. Baltic Air Policing i odlo­tem węgier­skich Gripenów do macie­rzy­stej bazy w Kekscekemet skoń­czył się rok 2015 – wyjąt­kowy w natow­skiej misji pod wie­loma wzglę­dami.

Początek ubie­głego roku nie przy­niósł spadku napię­cia na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Sytuacja na Ukrainie mimo kolej­nych pod­pi­sy­wa­nych rozej­mów pozo­sta­wała prak­tycz­nie bez zmian, a Federacja Rosyjska coraz bar­dziej zde­cy­do­wa­nie ujaw­niała się jako strona kon­fliktu (nigdy nie mówi­li­śmy, że nie ma tam żad­nych naszych żoł­nie­rzy, ale nie biorą oni bez­po­śred­niego udziału w wal­kach) – wcze­śniej rze­komo wewnątrz­u­kra­iń­skiego. W takich realiach misja Baltic Air Policing była kon­ty­nu­owana w modelu zna­nym od wio­sny 2014 r. czyli z czte­rema kon­tyn­gen­tami woj­sko­wymi w trzech bazach na tere­nie Litwy, Polski i Estonii. Rolę kraju wio­dą­cego prze­jęli Włosi wraz z czte­rema samo­lo­tami myśliw­skimi Eurofighter. Miejsce po Holendrach w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku zajęli Belgowie na myśliw­cach F‑16, z Air Surveillance and Control System – łącz­nie 175 osób pod dowódz­twem Wing Commandera Stuarta Smiley’a. Brytyjczycy wyko­nali 17 star­tów alar­mo­wych prze­chwy­tu­jąc łącz­nie 40 rosyj­skich samo­lo­tów. Wyjątkowy był szcze­gól­nie dzień 24 lipca kiedy to para Typhoonów eskor­to­wała for­ma­cję dzie­się­ciu rosyj­skich samo­lo­tów (4 bom­bowce Su- 34, 4 myśliwce MiG-31, 2 trans­por­towce An-26). Na początku sierp­nia NATO ogło­siło w Wilnie, że redu­kuje ilość samo­lo­tów bio­rą­cych udział w misji Baltic Air Policing o połowę. Argumentowano to spad­kiem aktyw­no­ści Rosjan w regio­nie, co potwier­dził litew­ski Minister Obrony Juozas Oleska, mówiąc o braku naru­szeń prze­strzeni powietrz­nej w ostat­nim cza­sie. Wyraził on rów­nież prze­ko­na­nie, że reduk­cja ilo­ści maszyn ma racjo­nalne uza­sad­nie­nie i nie wpły­nie nega­tyw­nie na bez­pie­czeń­stwo regionu. Owocem tej dekla­ra­cji było pozo­sta­wie­nie po jed­nym kon­tyn­gen­cie w Szawlach i w Amari. Zmianie trzy­dzie­stej dzie­wią­tej (zaini­cjo­wa­nej 1 wrze­śnia) lide­ro­wali Węgrzy wraz ze swo­imi Gripenami C, pocho­dzą­cymi z 59. Skrzydła i Eskadry „Puma”. Do Amari zaś powró­cili Niemcy na Eurofighterach.

  • Bartosz Bera

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE