Balt Military Expo 2016. W ocze­ki­wa­niu na decy­zje

Ciekawą nowością były wizje Miecznika i Czapli zaprezentowane przez Damena. Tu wizja ich budowy w Stoczni Marynarki Wojennej.

Ciekawą nowo­ścią były wizje Miecznika i Czapli zapre­zen­to­wane przez Damena. Tu wizja ich budowy w Stoczni Marynarki Wojennej.

Od 20 do 22 czerwca, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Międzynarodowych Targów Gdańskich AmberExpo, odbyły się 14. Bałtyckie Targi Militarne Balt Military Expo. Impreza spro­wa­dziła do Gdańska około 140 wystaw­ców z 15 państw, któ­rzy przed­sta­wili swoją ofertę skie­ro­waną głów­nie do mor­skiego rodzaju sił zbroj­nych i mor­skich kom­po­nen­tów służb porządku publicz­nego. Ponadto, po raz pierw­szy od lat, obok eks­po­zy­cji na sto­iskach „pod dachem”, goście mogli zapo­znać się z jed­nost­kami pły­wa­ją­cymi z Polski, Szwecji i Estonii, które w cza­sie wystawy były zacu­mo­wane w Wolnym Obszarze Celnym Portu Gdańsk.

Tegoroczne targi Balt Military Expo (BME) odby­wały się w dość inte­re­su­ją­cym momen­cie – pro­gram ope­ra­cyjny „Zwalczanie zagro­żeń na morzu” Planu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych w latach 2013 – 2022, któ­rego celem jest m.in. moder­ni­za­cja sił okrę­to­wych Marynarki Wojennej RP, wcho­dzi bowiem stop­niowo w fazę reali­za­cji.

Okręty, któ­rych wciąż nie ma

Inspektorat Uzbrojenia zaini­cjo­wał na razie postę­po­wa­nia prze­tar­gowe w spra­wie zakupu sze­ściu holow­ni­ków i okrętu zaopa­trze­nio­wego. Te pierw­sze, jeśli wie­rzyć roz­mo­wom kulu­aro­wym, znaj­dują się na eta­pie wyboru „krót­kiej listy” ofe­ren­tów, któ­rzy zakwa­li­fi­kują się do finału i spo­śród nich, jesz­cze w tym roku, ma zostać wybrany dostawca. W przy­padku zaopa­trze­niowca, a w przy­szło­ści może dwóch, pro­ce­dura jest w począt­ko­wej fazie. Ponadto na zaawan­so­wa­nym eta­pie znaj­dują się nego­cja­cje pomię­dzy IU a Polską Grupą Zbrojeniową, która ma odpo­wia­dać za budowę nowych okrę­tów bojo­wych – trzech patro­low­ców Czapla i takiej samej liczby okrę­tów obrony wybrzeża Miecznik. Nie jest tajem­nicą, że PGZ wraz z kra­jo­wymi stocz­niami nie ma odpo­wied­nich zdol­no­ści do reali­za­cji powyż­szego zada­nia samo­dziel­nie, dla­tego też będzie poszu­ki­wać dostaw­ców know-how wśród zagra­nicz­nych poten­ta­tów. Nie należy zapo­mi­nać także o pro­gra­mie Orka, czyli zaku­pie trzech nowych okrę­tów pod­wod­nych, czy już reali­zo­wa­nych pro­jek­tach budowy pro­to­ty­po­wego nisz­czy­ciela min proj. 258 Kormoran II i okrętu patro­lo­wego Ślązak. W momen­cie uka­za­nia się tego numeru WiT pro­to­typ Kormorana II powi­nien już reali­zo­wać wstępny etap prób mor­skich.
Powyższe pro­gramy nie prze­cho­dzą nie­zau­wa­żone przez poten­cjal­nych dostaw­ców pro­jek­tów i tech­no­lo­gii budowy oraz kom­po­nen­tów. Wśród nich zna­leźli się stali bywalcy gdań­skich tar­gów, jak rów­nież debiu­tanci. Grupa wystaw­ców stocz­nio­wych objęła znane już dobrze w naszym kraju pod­mioty – fran­cu­ski kon­cern DCNS, nie­miecki TKMS, holen­der­ski Damen, szwedzki Saab i kra­jowe firmy: Remontowa Shipbuilding i Stocznię Marynarki Wojennej.
Francuzi, uskrzy­dleni suk­ce­sem Shortfin Barracudy w Australii (wię­cej w WiT 5/2016), kon­se­kwent­nie pre­zen­tują ofertę prze­zna­czoną dla Polski, którą sta­no­wią okręty pod­wodne typu Scorpène 2000 i wie­lo­za­da­niowe kor­wety typu Gowind 2500. Te ostat­nie, po suk­ce­sach w Egipcie i Malezji, budzą zain­te­re­so­wa­nie choćby w Wietnamie, gdzie zarzu­cono plan zakupu holen­der­skich kor­wet SIGMA 9814 i obec­nie roz­po­częto ponowny wybór więk­szych jed­no­stek. Obok Gowinda Wietnamczycy roz­wa­żają też naby­cie więk­szej odmiany holen­der­skiego typo­sze­regu – SIGMA 10514. W przy­padku jed­no­stek pod­wod­nych kon­ku­ren­cyjne oferty przy­go­to­wali TKMS i Saab – ten ostatni, po skre­śle­niu przez Norwegów, roz­po­czął aktywne dzia­ła­nia mar­ke­tin­gowe mające prze­ko­nać do pro­gramu A26 pol­skich decy­den­tów. Pomóc ma w tym fakt budowy pro­to­typu dla Svenska Marinen, a także oferta „dodat­kowa”, którą można powią­zać z pre­zen­ta­cją w Gdańsku okrętu pod­wod­nego Södermanland. Biorąc pod uwagę obecne dekla­ra­cje poli­tyczne pły­nące z Warszawy, nie można wyklu­czyć, że pro­po­zy­cja szwedzka obej­mie leasing tej jed­nostki (oczy­wi­ście w przy­padku wyboru A26 w pro­gra­mie Orka). Niemcy nie wysta­wili nowo­ści, a znana dobrze oferta doty­czyła jed­no­stek typów 212A i 214 wraz z ich trans­fe­rem tech­no­lo­gii do pol­skich stoczni. Niewykorzystaną przez TKMS szansą mar­ke­tin­gową była pre­mie­rowa wizyta w Gdyni por­tu­gal­skiej jed­nostki typu 209PN (czyli w isto­cie 214), na którą nie udało się zabrać dzien­ni­ka­rzy i VIP-ów.
W przy­padku jed­no­stek nawod­nych prym wiódł Damen, który zapre­zen­to­wał modele holow­nika ASD Tug 3010 Ice (ten model jest ofe­ro­wany MW RP) i kor­wety typo­sze­regu SIGMA. Na tym ostat­nim poka­zano nowe roz­wią­za­nie modu­ło­wej prze­strzeni ładun­ko­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej pod lądo­wi­skiem dla śmi­głowca, ale rów­nież zupełną pre­mierę, którą były wizje Miecznika i Czapli bazu­jące na naj­więk­szym modelu 10514, budo­wa­nym dzięki trans­fe­rowi tech­no­lo­gii w Indonezji (patrz WiT 3/2016).

  • Łukasz Pacholski, współpraca Tomasz Grotnik

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE