Badania EMC pojaz­dów woj­sko­wych na alter­na­tyw­nych poli­go­nach pomia­ro­wych

Badania EMC pojazdów wojskowych na alternatywnych poligonach pomiarowych. Przygotowania czołgu PT-91M do badań EMC w nieczynnym tunelu kolejowym.

Badania EMC pojaz­dów woj­sko­wych na alter­na­tyw­nych poli­go­nach pomia­ro­wych. Przygotowania czołgu PT-91M do badań EMC w nie­czyn­nym tunelu kole­jo­wym.

Systemy elek­tro­niczne wyko­rzy­sty­wane na współ­cze­snym polu walki muszą speł­nić sze­reg istot­nych wyma­gań, aby nawet w naj­trud­niej­szych warun­kach sku­tecz­nie i nie­za­wod­nie dzia­łać. Jednym naj­bar­dziej zło­żo­nych zagad­nień jest wza­jemna kom­pa­ty­bil­ność elek­tro­ma­gne­tyczna (EMC) wszyst­kich sys­te­mów. Problem ten doty­czy zarówno poje­dyn­czych urzą­dzeń, jak i całych zło­żo­nych wyro­bów, np. wozów bojo­wych czy pojaz­dów woj­sko­wych.

Kryteria i metody oceny dla emi­sji zabu­rzeń elek­tro­ma­gne­tycz­nych (EMI) oraz odpor­no­ści na takie zja­wi­ska dla wypo­sa­że­nia woj­sko­wego, zostały zde­fi­nio­wane w wielu nor­mach, np. pol­skich NO-06-A200 i A500 czy ame­ry­kań­skiej MIL-STD-461. Ze względu na bar­dzo rygo­ry­styczne wyma­ga­nia norm woj­sko­wych, bada­nia tego rodzaju powinny odby­wać się na spe­cjal­nym sta­no­wi­sku, w tzw. komo­rze bez­od­bi­cio­wej. Wynika to głów­nie z potrzeby odse­pa­ro­wa­nia bada­nego urzą­dze­nia i apa­ra­tury pomia­ro­wej od wpływu zewnętrz­nego pola elek­tro­ma­gne­tycz­nego. Poziom zabu­rzeń elek­tro­ma­gne­tycz­nych w obsza­rze zur­ba­ni­zo­wa­nym, a nawet w miej­scach odle­głych od insta­la­cji prze­my­sło­wych i sie­dzib ludz­kich, jest czę­sto wie­lo­krot­nie wyż­szy niż wyma­ga­nia w tym zakre­sie, jakie musi speł­nić sprzęt woj­skowy. Badania sto­sun­kowo nie­wiel­kich urzą­dzeń można pro­wa­dzić w dostęp­nych labo­ra­to­riach, ale co zro­bić np. z kil­ku­dzie­się­cio­to­no­wym czoł­giem?
Firma Radiotechnika Marketing Sp. z o.o. od lat spe­cja­li­zuje się w bada­niach kom­pa­ty­bil­no­ści elek­tro­ma­gne­tycz­nej (EMC) dużych i zło­żo­nych obiek­tów, w tym wozów bojo­wych i pojaz­dów woj­sko­wych. Z powo­dze­niem są wyko­rzy­sty­wane do tego celu nie­ty­powe insta­la­cje, jak duże, pod­ziemne schrony czy tunele kole­jowe. Grube ściany takich kon­struk­cji, czę­sto przy­kryte dodat­kowo war­stwą gruntu, pozwa­lają odizo­lo­wać się od zewnętrz­nego śro­do­wi­ska elek­tro­ma­gne­tycz­nego. Trzeba jed­nak mieć na uwa­dze, że śro­do­wi­sko schronu czy tunelu zna­cząco odbiega od warun­ków ide­al­nych, opi­sa­nych nor­mami. Prowadzenie badań w takich obiek­tach wymaga bar­dzo sta­ran­nego przy­go­to­wa­nia samego obiektu, sta­no­wisk pomia­ro­wych, wyko­rzy­sty­wa­nej apa­ra­tury, zasi­la­nia i uzie­mie­nia, a także opra­co­wa­nia odpo­wied­niego planu badań, który trzeba na bie­żąco dosto­so­wy­wać do zasta­nych warun­ków pomia­ro­wych. Konieczne jest pod­ję­cie sze­regu dodat­ko­wych dzia­łań, które wyeli­mi­nują lub ogra­ni­czą wpływ nie­ty­po­wego miej­sca na uzy­skane wyniki pomiaru.
  • Marcin Hamberg

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE