Armia 2016”. Międzynarodowe Forum Wojskowo-Techniczne.

Mi-24 przeznaczony do prób nowych łopat wirnika głównego w locie z prędkością 360 km/h i więcej.

Mi-24 prze­zna­czony do prób nowych łopat wir­nika głów­nego w locie z pręd­ko­ścią 360 km/h i wię­cej.

We wrze­śniu Rosjanie urzą­dzili wielką woj­skową wystawę pro­pa­gan­dowo-han­dlową nazwaną Międzynarodowe Forum Wojskowo-Techniczne Armia 2016 (pierw­sza wystawa z tej serii, „Armia 2015” odbyła się w czerwcu ubie­głego roku). W repor­tażu przed­sta­wię wyłącz­nie lot­ni­czą część wystawy.

Wystawa odby­wała się w trzech miej­scach roz­rzu­co­nych dookoła mia­steczka Kubinka, 50 km na połu­dniowy zachód od Moskwy. Główne pawi­lony roz­miesz­czono w impo­nu­ją­cym cen­trum wysta­wo­wym nazwa­nym park „Patriota”, wybu­do­wa­nym nie licząc się z kosz­tami w miej­scu, gdzie jesz­cze dwa lata temu był las. Są tam cztery duże pawi­lony oraz seria mniej­szych budyn­ków, a także naziemna wystawa sprzętu woj­sko­wego, od broni ręcz­nej do stra­te­gicz­nych poci­sków rakie­to­wych; z eks­po­na­tów lot­ni­czych zna­la­zły się tam tylko śmi­głowce. Spora część wystawy w parku „Patriota” jest sta­cjo­narna i czynna przez cały rok, nie tylko na czas forum.
Kilkaset metrów za par­kiem „Patriota” był pawi­lon tajny, nie­do­stępny dla publicz­no­ści, w któ­rym naj­now­szy sprzęt pre­zen­to­wano tylko ludziom z odpo­wied­nimi upo­waż­nie­niami. Jeszcze dalej urzą­dzono stałą (dostępną przez cały rok) wystawę sprzętu lot­ni­czego, w więk­szo­ści histo­rycz­nego. Wśród naj­cie­kaw­szych eks­po­na­tów jest tam samo­lot walki elek­tro­nicz­nej Su-24MP, przy­wie­ziony nie­dawno z Lipiecka, a także myśliwce od MiG-17 do MiG-31 i od Su‑9 do Su-27. W pawi­lo­nach poka­zano uzbro­je­nie lot­ni­cze, prze­ciw­lot­ni­cze poci­ski kie­ro­wane, a także tym­cza­sową wystawę histo­rii broni jądro­wej. Drugie miej­sce wystawy „Armia 2016” to poli­gon Ałabino, kilka kilo­me­trów od parku w stronę Moskwy, gdzie dzia­ła­nia prak­tyczne poka­zy­wały czołgi, arty­le­ria i inne siły naziemne; nad Ałabino rów­nież prze­la­ty­wały samo­loty i śmi­głowce.
Trzeci ośro­dek forum, i główny dla zain­te­re­so­wa­nych lot­nic­twem, znaj­do­wał się na lot­ni­sku Kubinka, gdzie na co dzień sta­cjo­nuje 237. Ośrodek Pokazu Techniki Lotniczej oraz zespoły akro­ba­cyjne „Russkije Witjazi” i „Striżi”. Jest to po dru­giej stro­nie mia­sta, około 12 km od parku Patriota, co powo­duje, że trudno jest być jed­nego dnia w obu miej­scach i trzeba coś wybrać. Na lot­ni­sku urzą­dzono dużą wystawę naziemną współ­cze­snych samo­lo­tów i śmi­głow­ców woj­sko­wych oraz pokazy w locie. Począwszy od 2019 r. do Kubinki mają być też prze­nie­sione mię­dzy­na­ro­dowe salony lot­ni­cze MAKS, odby­wa­jące się teraz na lot­ni­sku w Żukowskim, z dru­giej strony Moskwy.

Nowości w parku

Największą nowo­ścią lot­ni­czą w parku Patriota był eks­pe­ry­men­talny śmi­gło­wiec Mi-24 prze­ro­biony w „lata­jące labo­ra­to­rium” LL PSW do prób roz­wią­zań dla przy­szłego śmi­głowca szyb­kiego PSW (Perspektiwnyj Skorostnoj Wiertolot); makietę tego śmi­głowca poka­zano wcze­śniej pod­czas MAKS w sierp­niu 2015 r. Jego próby w locie roz­po­częły się 29 grud­nia 2015 r. (cho­ciaż według kon­traktu z mini­ster­stwem prze­my­słu LL PSW miał ukoń­czyć próby już w pierw­szej poło­wie 2015 r.). W pierw­szym locie załogę śmi­głowca LL PSW sta­no­wili pilot Władimir Kutanin i inży­nier Tatjana Demjanienko. W maju 2016 r. wice­dy­rek­tor Wiertolotow Rossiji Andriej Szibitow zapo­wie­dział, że w naj­bliż­szych tygo­dniach śmi­gło­wiec eks­pe­ry­men­talny LL PSW osią­gnie pręd­kość 400 – 450 km/h, ale real­nie doszedł on do 360 km/h i jest to bli­skie mak­si­mum dla tej kon­struk­cji.

  • Piotr Butowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE