Armaty rewol­we­rowe Oerlikon – opra­co­wane zgod­nie z naj­bar­dziej rygo­ry­stycz­nymi wyma­ga­niami

Armaty rewolwerowe Oerlikon. 35 mm automatyczna armata morska Oerlikon Millennium.

Armaty rewol­we­rowe Oerlikon. 35 mm auto­ma­tyczna armata mor­ska Oerlikon Millennium.

Firma Rheinmetall Air Defence AG (wcze­śniej Oerlikon Contraves), część nie­miec­kiej Rheinmetall Group, ma długą tra­dy­cję w zakre­sie kon­stru­owa­nia i pro­duk­cji sys­te­mów obrony prze­ciw­lot­ni­czej, wyko­rzy­stu­ją­cych armaty auto­ma­tyczne.

Należąca do niej marka Oerlikon jest od ponad 100 lat dobrze znana na całym świe­cie i jest syno­ni­mem naj­wyż­szej jako­ści i tako­wych para­me­trów w swej kate­go­rii uzbro­je­nia lufo­wego. Armaty auto­ma­tyczne Oerlikon odno­siły i odno­szą zna­czące suk­cesy na świa­to­wych ryn­kach i zyskały uzna­nie wielu użyt­kow­ni­ków. Z tego powodu były chęt­nie kupo­wane i dostar­czane klien­tom na cały świe­cie, pro­du­ko­wane w macie­rzy­stych zakła­dach, ale także wytwa­rzane na licen­cji. Na pod­sta­wie wyma­gań, opra­co­wa­nych przez Siły Zbrojne Szwajcarii w latach 60. XX wieku, doty­czą­cych armaty prze­ciw­lot­ni­czej o wyż­szym praw­do­po­do­bień­stwie tra­fie­nia, opra­co­wano pierw­szą gene­ra­cję dwu­lu­fo­wego zestawu 35 mm armat i uzy­skano suma­ryczną szyb­ko­strzel­ność 1100 strz./min. W następ­nych latach kali­ber 35 mm został przy­jęty przez wielu użyt­kow­ni­ków jako pod­sta­wowy dla ich lufo­wej obrony prze­ciw­lot­ni­czej. Armaty auto­ma­tyczne tego kali­bru o kla­sycz­nej kon­struk­cji KDA i KDC były i nadal są uży­wane w wielu prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wach arty­le­ryj­skich, jak np. w nie­miec­kim samo­bież­nym zesta­wie Gepard, czy rodzi­nie holo­wa­nych zesta­wów Oerlikon Twin Gun (Oerlikon GDF). Kaliber 35 mm został wybrany, ponie­waż zapew­nia opty­malną rela­cję pomię­dzy dono­śno­ścią, masą armaty i szyb­ko­strzel­no­ścią w porów­na­niu z arma­tami 20, 40 i 57-mili­me­tro­wymi. Przez kolejne lata 35 mm armaty były ulep­szane, opra­co­wy­wana była także nowa amu­ni­cja (SAPHEI – odłam­kowo-zapa­la­jąco-prze­ciw­pan­cerna, z wymu­szoną frag­men­ta­cją i pro­gra­mo­walna). Aby spro­stać nowym zagro­że­niom
syme­trycz­nym i asy­me­trycz­nym (szyb­kie poci­ski lot­ni­cze, poci­ski arty­le­ryj­skie, gra­naty moź­dzie­rzowe i rakiety nie­kie­ro­wane, czyli tzw. cele typu RAM, a także powolne i nie­wiel­kie cele, jak bez­za­ło­gowce) opra­co­wano pod koniec lat 90. XX wieku rewol­we­rową armatę KDG, zdolną do wystrze­li­wa­nia
1000 poci­sków na minutę. W porów­na­niu z poprzed­nimi mode­lami, osią­ga­ją­cymi szyb­ko­strzel­ność 550 strz./min, w KDG nie­mal podwo­jono szyb­ko­strzel­ność z jed­nej lufy, co zwięk­szyło jej zdol­ność raże­nia celów. Oprócz zalet ope­ra­cyj­nych, obra­ca­jący się bęben rewol­we­rowy jest bar­dziej nie­za­wodny niż poprzed­nie roz­wią­za­nie pole­ga­jące na odrzu­cie zamka. Aby osią­gnąć krótki czas pomię­dzy wystrza­łami (MTBS), szcze­gólną uwagę zwró­cono na roz­wią­za­nie maga­zy­nów i pro­wad­nic amu­ni­cyj­nych. Mniej zło­żona kon­struk­cyj­nie od poprzed­nich armat KDA/KCC, KDG dosko­nale nada­wała się do opra­co­wa­nia armaty mor­skiej GDM 008 Millenium i jej lądo­wej „sio­stry” GDF 008, o masie o połowę niż­szej w porów­na­niu do armat o podob­nej bali­styce. Opracowano także pół­sta­cjo­narną wer­sję do ochrony wysoko wraż­li­wych obiek­tów (C‑RAM MANTIS), a także samo­bieżny zestaw Oerlikon Skyranger, który może być mon­to­wany na nie­mal każ­dym trans­por­te­rze opan­ce­rzo­nym (np. w ukła­dzie 8×8).

Oerlikon Millennium

Najbardziej zna­nym przy­kła­dem mor­skiego zasto­so­wa­nia, bazu­ją­cym na roz­wią­za­niach tech­nicz­nych armaty rewol­we­ro­wej, jest Oerlikon Millennium.
To zaawan­so­wany 35 mm wie­lo­za­da­niowy i prze­zna­czony do obrony bez­po­śred­niej sys­tem uzbro­je­nia, sku­teczny tak prze­ciwko celom powietrz­nym, jak i mor­skim. Ogromna siła ognia i duża cel­ność (roz­rzut poni­żej 2,5 mrad) armaty rewol­we­ro­wej, w połą­cze­niu z amu­ni­cją z pro­gra­mo­wal­nym roz­ca­le­niem Ahead, zapew­nia Millennium nisz­cze­nie nad­la­tu­ją­cych z dużą pręd­ko­ścią celów powietrz­nych (w tym poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych) na dystan­sach trzy-czte­ro­krot­nie więk­szych niż w przy­padku kon­wen­cjo­nal­nych sys­te­mów tego typu. Armata Millennium została zapro­jek­to­wana w taki spo­sób, aby zwal­czać gru­powe, szyb­kie cele nawodne, takie jak: szyb­kie kutry, moto­rówki i sku­tery wodne poru­sza­jące się z pręd­ko­ścią nawet 40 węzłów oraz różne cele nabrzeżne, przy­brzeżne bądź znaj­du­jące się na akwe­nach rzecz­nych. Millennium jest uży­wana ope­ra­cyj­nie na okrę­tach Królewskiej Duńskiej Marynarki WojenneMarynarki Wojennej Wenezueli. Udowodniła swoje moż­li­wo­ści w cza­sie misji Organizacji Narodów Zjednoczonych EUNavFor Atalanta u wybrzeży Somalii. Jej próby prze­pro­wa­dziła także US Navy.

  • Rheinmetall Air Defence AG.

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE