Anakonda-16. Odrzutowe lot­nic­two bojowe

„Anakonda-16”. Odrzutowe lotnictwo bojowe. Start samolotu myśliwsko-bombowego Su-22M4 na tle amerykańskiego ciężkiego transportowca C-17A Globemaster III z lotniska w Świdwinie. Fot. Cezary Adamczewski

Anakonda-16. Odrzutowe lot­nic­two bojowe. Start samo­lotu myśliw­sko-bom­bo­wego Su-22M4 na tle ame­ry­kań­skiego cięż­kiego trans­por­towca C‑17A Globemaster III z lot­ni­ska w Świdwinie. Fot. Cezary Adamczewski

W dniach 7 – 17 czerwca na tere­nie Polski odbyły się cykliczne ćwi­cze­nia pod kryp­to­ni­mem „Anakonda”. Ich celem było zgry­wa­nie naro­do­wych i sojusz­ni­czych dowództw oraz związ­ków i oddzia­łów w ramach połą­czo­nej ope­ra­cji obron­nej w warun­kach zagro­żeń hybry­do­wych. Dodatkowym aspek­tem pod­le­ga­ją­cym wery­fi­ka­cji i spraw­dze­niu było funk­cjo­no­wa­nie sys­temu i sto­so­wa­nie obo­wią­zu­ją­cych pro­ce­dur w ramach peł­nie­nia roli pań­stwa-gospo­da­rza.

Przygotowanie do ćwi­cze­nia roz­po­częto pod koniec ubie­głego roku. We wrze­śniu na tere­nie Wojskowej Akademii Technicznej zor­ga­ni­zo­wano kon­fe­ren­cję na któ­rej przed­sta­wiono ogólną kon­cep­cję oraz prze­bieg przed­się­wzię­cia. Powołano rów­nież kie­row­nika ćwi­cze­nia w oso­bie gen. broni Marka Tomaszyckiego, który jest Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Jego zastępcą został gen. bryg. Sławomir Wojciechowski – zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
3 grud­nia 2015 r. roz­po­częto szcze­gó­łowe pla­no­wa­nie sce­na­riu­sza ćwi­cze­nia. Podczas Głównej Konferencji Planistycznej skon­cen­tro­wano się na opra­co­wa­niu pre­cy­zyj­nych pla­nów dzia­łań tak­tycz­nych wojsk, zabez­pie­cze­nia tele­in­for­ma­tycz­nego oraz logi­stycz­nego.
Na początku bie­żą­cego roku w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych odbyło się spo­tka­nie z kadrą kie­row­ni­czą ćwi­cze­nia. Omówiono wszyst­kie zada­nia i epi­zody jakie miały być reali­zo­wane pod­czas „Anakondy-16”. Uszczegółowienie zadań ope­ra­cyj­nych, tak­tycz­nych i logi­stycz­nych omó­wiono na kolej­nych spo­tka­niach w Krakowie (19−22 stycz­nia), w Wiesbaden i Krakowie (5 luty) oraz w Warszawie (21 marca).
Podczas war­szaw­skiej odprawy usta­lono osta­teczną wer­sję sce­na­riu­sza ćwi­czeń, który następ­nie został prze­ka­zany na koń­co­wej kon­fe­ren­cji pla­ni­stycz­nej w Akademii Obrony Narodowej wszyst­kim zgro­ma­dzo­nym tj.: dowód­com i spe­cja­li­stom z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych w Europie, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Połączonego Dowództwa Sił Lądowych NATO w Izmirze, Wielonarodowego Korpusu „Północ-Wschód” oraz przed­sta­wi­cie­lom wszyst­kich jed­no­stek zaan­ga­żo­wa­nych w dzia­ła­nia pod­czas ćwi­cze­nia z Sił Zbrojnych RP oraz państw NATO.
Zgodnie ze sce­na­riu­szem cały kom­po­nent lot­ni­czy miał osią­gnąć goto­wość bojową do 1 czerwca. Zgodnie z powyż­szym na lot­ni­skach 21., 22., 23., 31. i 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego roz­po­częto przy­go­to­wa­nie per­so­nelu lata­ją­cego i tech­nicz­nego oraz sprzętu do udziału w ćwi­cze­niu.
30 czerwca piloci z 23. BLT w godzi­nach połu­dnio­wych prze­ba­zo­wali swoje samo­loty myśliw­skie MiG-29M do bazy w Malborku. Dodatkowe dwa następne myśliwce dotarły do 22. BLT po poka­zie na wysta­wie ILA-16 w Berlinie. Dzień póź­niej na lot­ni­sku 33. BLTr w Powidzu wylą­do­wały 4 samo­loty KC-135 Stratotanker, któ­rych zada­niem było zabez­pie­cze­nie misji bojo­wych nad Polską poprzez dostar­cza­nie paliwa w locie samo­lo­tom bio­rą­cym udział w ćwi­cze­niu „Anakonda-16”. Dwa samo­loty tan­ko­wa­nia powietrz­nego przy­le­ciały do Polski z 100. Air Wing z bazy Mildenhall w Wielkiej Brytanii, nato­miast dwa kolejne tan­kowce tego typu zostały prze­ba­zo­wane do Powidza z 434. Air Wing, Grissom Air Reserve Base z Indiany.

  • Adam Gołąbek, Andrzej Wrona

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE