Aleppo w ogniu. Działania rosyj­skiego lot­nic­twa

Syryjskie Aleppo, sierpień 2016 r. Kadr z kwadrokoptera islamistów, na którym widać skutki ostrzału rządowej artylerii i rosyjskich bombardowań lotniczych. Fot. Internet

Syryjskie Aleppo, sier­pień 2016 r. Kadr z kwa­dro­kop­tera isla­mi­stów, na któ­rym widać skutki ostrzału rzą­do­wej arty­le­rii i rosyj­skich bom­bar­do­wań lot­ni­czych. Fot. Internet

Mimo ogło­sze­nia reduk­cji kon­tyn­gentu woj­sko­wego w Syrii rosyj­ska inter­wen­cja nie ule­gła ogra­ni­cze­niu – wręcz prze­ciw­nie. W dal­szym ciągu samo­loty i śmi­głowce Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej są aktywne, odgry­wa­jąc ważną rolę w kon­flik­cie.

Czternastego marca 2016 r. pre­zy­dent Władimir Putin ogło­sił, że z dniem następ­nym reduk­cji ule­gnie rosyj­ski lot­ni­czy kon­tyn­gent w Syrii, co miało być zwią­zane z wyko­na­niem w cało­ści zadań. Pierwsza grupa, samo­loty Su-34 z Tu-154 jako lide­rem odle­ciała zgod­nie z gra­fi­kiem 15 marca. Dzień póź­niej odle­ciały Su-24M z Ił-76 jako lide­rem, a następ­nie Su-25 także w asy­ście Ił-76. Niektóre źró­dła poda­wały także, że wyco­fano jesz­cze Su-30SM, co, gdyby było prawdą, ozna­cza­łoby, że było ich w Chmejmim wię­cej niż cztery egzem­pla­rze.
Z bazy w Chmejmim wypro­wa­dzono łącz­nie na pewno eska­drę Su-25 (wszyst­kie samo­loty sztur­mowe – 10 Su-25 i 2 Su-25UB), 4 Su-34 i 4 Su-24M.
Pozostała w bazie eska­dra 12 Su-24M, 4 Su-34 oraz 4 Su-30SM i 4 Su-35S. Wobec real­nego osła­bie­nia kom­po­nentu samo­lo­to­wego wzmoc­niono kom­po­nent śmi­głow­cowy, o czym sze­rzej była mowa w nume­rze lip­co­wym. Do kolej­nej reduk­cji doszło w sierp­niu, kiedy bazę w Chmejmim opu­ściły 4 Su-30SM.
10 sierp­nia w mediach poja­wiły się infor­ma­cje, że baza w Chmejmim będzie użyt­ko­wana bez­ter­mi­nowo. Oznacza to, że strona rosyj­ska uzy­skała ważną enklawę, z któ­rej może wpły­wać na sytu­ację w regio­nie. Oczywiście wymu­sze­nie na słab­ną­cym Assadzie sta­łej bazy jest przed­sta­wiane jako uzy­ska­nie przez Siły Powietrzno-Kosmiczne odskoczni dla pro­wa­dze­nia dzia­łań ope­ra­cyj­nych sprzy­ja­ją­cych bez­pie­czeń­stwu w regio­nie (misje sta­bi­li­za­cyjne oraz kontr­ter­ro­ry­styczne).

Działania ope­ra­cyjne lot­nic­twa tak­tycz­nego

Redukcja rosyj­skiego kon­tyn­gentu oka­zała się w pew­nym sen­sie pozorna – siły naziemne oraz śmi­głow­cowe nie zmniej­szyły się, wręcz prze­ciw­nie. Jeśli cho­dzi o kom­po­nent samo­lo­towy to rze­czy­wi­ście, wyco­fano część sił, co póź­niej zmu­siło stronę rosyj­ską do się­gnię­cia po samo­loty tak­tyczne i stra­te­giczne roz­lo­ko­wane na tery­to­rium Rosji, a nawet – incy­den­tal­nie – Iranu.
Redukcja „skrzy­dla­tego” kom­po­nentu lot­ni­czego nie miała uza­sad­nie­nia mili­tar­nego i była decy­zją poli­tyczną. Prezydent Władimir Putin ogło­sił, że rosyj­ska ope­ra­cja woj­skowa w Syrii zakoń­czyła się suk­ce­sem, a zakła­dane cele osią­gnięto (sic!).
Cele jakie zamie­rzano osią­gnąć poprzez reduk­cję rosyj­skiego kon­tyn­gentu woj­sko­wego w Syrii można okre­ślić nastę­pu­jąco: zmie­nić jego postrze­ga­nie, nie jako typowo bojo­wego, ale poko­jo­wego, reali­zu­ją­cego misję huma­ni­tarną, przy­mu­sza­nia do pokoju i walki wyłącz­nie z eks­tre­mi­zmem islam­skim; zmniej­szyć logi­styczne i finan­sowe koszty ope­ra­cji; zmniej­szyć wewnętrzne napię­cia spo­łeczne w kraju, gdzie nie ma peł­nego popar­cia dla inter­wen­cji; utrzy­mać mili­tarną obec­ność w regio­nie z siłami stop­nio­wa­nymi zgod­nie z potrze­bami poli­tycz­nymi.
W poło­wie czerwca bazę Chmejmim w Latakii odwie­dził mini­ster obrony Siergiej Szojgu. Minister inspek­cjo­no­wał pod­od­działy obrony prze­ciw­lot­ni­czej, ochrony, inte­re­so­wał się życiem codzien­nym i warun­kami byto­wymi per­so­nelu. Szczególną uwagę zwró­cił na per­so­nel tech­niczny i pilo­tów samo­lo­tów bojo­wych.
Wprawdzie od 27 lutego for­mal­nie obo­wią-zywał rozejm wyne­go­cjo­wany przez Stany Zjednoczone i Federację Rosyjską, ale nie utrzy­mał się on długo. To zawie­sze­nie broni nie prze­wi­dy­wało zresztą wstrzy­ma­nia ata­ków prze­ciwko Państwu Islamskiemu oraz Frontowi al-Nusra. Operacje mili­tarne prze­ciwko tym orga­ni­za­cjom ter­ro­ry­stycz­nym pro­wa­dziła syryj­ska armia rzą­dowa, rosyj­skie lot­nic­two i dowo­dzona przez Stany Zjednoczone koali­cja. Loty bojowe zna­cząco zin­ten­sy­fi­ko­wano w maju.

  • Marcin Gawęda

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE