Aktualizacja stra­te­gii Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Aktualizacja strategii Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Aktualizacja stra­te­gii Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Zgodnie z wcze­śniej­szymi dekla­ra­cjami, zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. zapre­zen­to­wał 31 maja br. główne zało­że­nia aktu­ali­za­cji stra­te­gii Grupy, dosto­so­wu­jące je do dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cej się sytu­acji w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa w regio­nie, a także uwzględ­nia­jące zmiany orga­ni­za­cyjne, które zaszły na prze­strzeni ostat­nich mie­sięcy, sygna­li­zo­wane nowe kie­runki roz­woju Sił Zbrojnych RP, ale także plany rein­du­stria­li­za­cji Polski ogło­szone przez nowy rząd.

Aktualizację, przy­ję­tego 2 wrze­śnia 2015 r., doku­mentu Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015 – 2030 zapre­zen­to­wano zgro­ma­dzo­nym gościom 31 maja, na spe­cjal­nie zor­ga­ni­zo­wa­nej kon­fe­ren­cji w war­szaw­skim biu­rze PGZ S.A. Wśród gości, któ­rzy zaszczy­cili swą obec­no­ścią to spo­tka­nie byli m.in.: Bartosz Kownacki, sekre­tarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej; Jarosław Brysiewicz, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Michał Jach, prze­wod­ni­czący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej; a także Tomasz Siemiątkowski, prze­wod­ni­czący Rady Nadzorczej PGZ S.A. Gospodarza repre­zen­to­wali: pre­zes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Arkadiusz Siwko i jego wice­pre­zes Maciej Lew-Mirski. W kon­fe­ren­cji wzięli także udział nie­mal wszy­scy pre­zesi klu­czo­wych spółek wcho­dzą­cych w skład Grupy i sze­fo­wie bran­żo­wych orga­ni­za­cji związ­ko­wych.
Chociaż stra­te­gia PGZ S.A. została przy­jęta sto­sun­kowo nie­dawno, to w opi­nii obec­nego zarządu spółki, wyma­gała przy­naj­mniej aktu­ali­za­cji. Skłaniały do tego m.in. zmie­nia­jąca się sytu­acja w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa Europy Zachodniej i Środkowej, prze­nie­sie­nie PGZ S.A. pod nad­zór wła­ści­ciel­ski Ministerstwa Obrony Narodowej i zapo­wia­dane przez MON zmiany w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013 – 2022, a także zupeł­nie nowe per­spek­tywy roz­woju Wojska Polskiego, jakie uwzględ­nione powinny zostać w nowe­li­za­cji PMT na lata 2017 – 2026. A więc cele stra­te­giczne z punktu widze­nia PGZ S.A. Nie mniej­sze zna­cze­nie dla zmiany śro­do­wi­ska, w jakim działa Grupa odgry­wają wyzwa­nia gospo­dar­cze, przed jakimi stoi Polska. To wszystko spra­wiło, że konieczna była zmiana per­spek­tywy w spoj­rze­niu na plany roz­woju PGZ S.A. i sku­pio­nych w niej spółek na naj­bliż­sze lata. Także nie­które zapisy dotych­cza­so­wej stra­te­gii budziły wąt­pli­wo­ści, na przy­kład pro­gnoza przy­cho­dów po zakoń­cze­niu reali­za­cji zadań wyni­ka­ją­cych z PMT 2013 – 2022, która była mało realna bez rze­czy­wi­stego roz­woju eks­portu pro­duk­cji mili­tar­nej i bez rady­kal­nego zwięk­sze­nia przy­cho­dów z rynku cywil­nego, co trudno jest z obec­nej per­spek­tywy pro­gno­zo­wać. Tymczasem same przy­chody ze sprze­daży pro­duk­cji dla MON mogą gwa­ran­to­wać sta­bilne funk­cjo­no­wa­nie Grupy. Tym bar­dziej, że sprze­daż w okre­sie obo­wią­zy­wa­nia kolej­nego 10-let­niego planu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej SZ RP, obej­mu­jąca okres po roku 2022, może być znacz­nie wyż­sza niż obecna.
W ana­li­zie oto­cze­nia zewnętrz­nego, wśród czyn­ni­ków, które będą miały wpływ na dzia­ła­nie Grupy zwró­cono m.in. uwagę na pro­gnozy PKB Polski w naj­bliż­szych latach, zakła­da­jące wzrost gospo­dar­czy na pozio­mie 3,5 – 4% rocz­nie, co prze­łoży się na sys­te­ma­tyczny wzrost wydat­ków obron­nych pań­stwa (nie mniej niż 2% PKB roku poprzed­niego). W związku z sytu­acją na pogra­ni­czu Rosji i Ukrainy, zwięk­sza­ją­cej poziom zagro­że­nia dla bez­pie­czeń­stwa Europy, a nawet świata, należy spo­dzie­wać się wzmo­żo­nych zaku­pów uzbro­je­nia i sprzętu woj­sko­wego nie tylko przez Polskę, ale i jej sojusz­ni­ków, co pozwala z opty­mi­zmem spoj­rzeć na moż­li­wo­ści eks­portu wła­snych pro­duk­tów. To samo zresztą doty­czy kon­flik­tów na Bliskim i Środkowym Wschodzie, a także w pół­noc­nej Afryce. Wśród innych czyn­ni­ków sty­mu­lu­ją­cych wska­zano na: prze­wi­dy­wane zmiany w sys­te­mie zaku­pów uzbro­je­nia przez MON, wzra­sta­jące zna­cze­nie poli­tyki anty­ko­rup­cyj­nej, wdro­że­nie Programu Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022, wzrost zna­cze­nia tech­no­lo­gii bez­za­ło­go­wych i auto­no­micz­nych jako wyraźny wio­dący trend przy­szłego pola walki, wydłu­ża­nie cyklu życia pro­duk­tów jako spo­sobu na pod­nie­sie­nie efek­tyw­no­ści wydat­ków obron­nych, pio­nową inte­gra­cję w prze­my­śle jako spo­sób na pod­nie­sie­nie efek­tyw­no­ści wydat­ków obron­nych, czy też roz­po­wszech­nie­nie roz­wią­zań typu „good eno­ugh”, a więc mają­cych opty­malną rela­cję efek­tów do kosz­tów.
  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE