Akademik ze szcze­ciń­skimi korze­niami

Nowy rosyjski oceaniczny okręt badawczy powstaje w bólach. Problemem jest nie tylko nierytmiczne finansowanie, ale też „niespodzianki”, które zastali stoczniowcy w 36-letnim kadłubie. Jego remont pochłonął sporo pracy i kosztów. W ogóle trudno jest zrozumieć, dlaczego Rosjanie wykorzystali stary okręt do tak zaawansowanej konwersji – ponoć zakładano 40% oszczędności wynikających z adaptacji.

Nowy rosyj­ski oce­aniczny okręt badaw­czy powstaje w bólach. Problemem jest nie tylko nie­ryt­miczne finan­so­wa­nie, ale też „nie­spo­dzianki”, które zastali stocz­niowcy w 36-let­nim kadłu­bie. Jego remont pochło­nął sporo pracy i kosz­tów. W ogóle trudno jest zro­zu­mieć, dla­czego Rosjanie wyko­rzy­stali stary okręt do tak zaawan­so­wa­nej kon­wer­sji – ponoć zakła­dano 40% oszczęd­no­ści wyni­ka­ją­cych z adap­ta­cji.

W paź­dzier­niku ubie­głego roku w Stoczni Nadbałtyckej „Jantar” w Kaliningradzie, bez uro­czy­stej oprawy i infor­mo­wa­nia opi­nii publicz­nej, zwo­do­wano okręt badaw­czy Jewgienij Gorigledżan pro­jektu 02670. W prze­ci­wień­stwie do innych jed­no­stek pły­wa­ją­cych zama­wia­nych przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej nie jest on budo­wany od pod­staw, ale powstaje na kadłu­bie holow­nika mor­skiego MB-305, czyli zwo­do­wa­nego 36 lat temu w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego zaopa­trze­niowca plat­form wiert­ni­czych Nieftiegaz‑4 typu B 92.

Nieftiegaz‑4 był czwar­tym z 33 zamó­wio­nych przez Związek Sowiecki w szcze­ciń­skiej stoczni stat­ków tego typu. Jego stępkę poło­żono 10 grud­nia 1982 r., zwo­do­wano go 9 kwiet­nia 1983 r., zaś oddano do służby 3 listo­pada 1983 r. Jeszcze w tym samym roku został prze­ka­zany przez arma­tora – Ministerstwo Przemysłu Gazowego ZSRS – mary­narce wojen­nej, gdzie otrzy­mał nazwę Iłga z przy­dzia­łem do Floty Północnej. Prawdopodobnie w 2008 r. zmie­nił nazwę na MB-305, a w 2014 r. został pod­po­rząd­ko­wany Flocie Bałtyckiej. W skła­dzie Wojenno-Morskowo Fłota FR znaj­duje się jesz­cze jeden zbu­do­wany w Szczecinie dawny zaopa­trze­nio­wiec – Kałar (eks – Nieftiegaz-65) typu B 92/II, który od 1990 r. służy we Flocie Oceanu Spokojnego.

Plan grun­tow­nej prze­bu­dowy holow­nika

MB-305 według proj. 02670 na oce­aniczny okręt badaw­czy, prze­zna­czony dla Głównego Departamentu Badań Głębokowodnych Ministerstwa Obrony FR, opra­co­wany został przez biuro kon­struk­cyjne CMKB „Ałmaz” z Sankt Petersburga. Kontrakt pomię­dzy stocz­nią a resor­tem obrony pod­pi­sano w poło­wie lutego 2016 r. Sam holow­nik przy­był do „Jantara” już pod koniec 2014 r., gdzie w dru­gim kwar­tale 2015 r. przy­stą­piono do demon­tażu ory­gi­nal­nej nad­bu­dówki, tak że z jed­nostki pozo­stał jedy­nie kadłub wraz z mecha­ni­zmami. Pozostawienie ory­gi­nal­nej siłowni ozna­cza, że do napędu jed­nostki nadal słu­żyć będą dwa, wypro­du­ko­wane w Świętochłowi-cach, sil­niki wyso­ko­prężne Zgoda-Sulzer 6ZL-40/48 o mocy po 2650 kW/3600 KM, które pod­dane miały zostać jedy­nie remon­towi.

19 marca 2016 r. odbyła się ofi­cjalna uro­czy­stość roz­po­czę­cia budowy (pod nume­rem stocz­nio­wym 08766) nowego okrętu badaw­czego, który będzie nosił imię inż. Jewgienija Gorigledżana (1934 – 2014), pro­jek­tanta ato­mo­wych okrę­tów pod­wod­nych spe­cjal­nego prze­zna­cze­nia, pra­cu­ją­cego w biu­rze kon­struk­cyj­nym CKBMT „Rubin”. Data uro­czy­sto­ści nie była przy­pad­kowa, w tym dniu przy­pa­dała bowiem 82. rocz­nica uro­dzin Gorigledżana i 110. rocz­nica utwo­rze­nia rosyj­skich sił pod­wod­nych. W cza­sie tej cere­mo­nii (ofi­cjal­nie – poło­że­nia stępki) na lądo­wym sta­no­wi­sku mon­ta­żo­wym znaj­do­wał się już zabez­pie­czony przed koro­zją kadłub holow­nika i kilka sek­cji jego nowej nad­bu­dówki.

Z infor­ma­cji wów­czas prze­ka­za­nych wynika, że nowa jed­nostka prze­zna­czona będzie do pod­wod­nych prac tech­nicz­nych, moni­to­ro­wa­nia śro­do­wi­ska mor­skiego, badań oce­ano­gra­ficz­nych war­stwy den­nej, a także wspie­ra­nia mor­skich sił poszu­ki­waw­czych i ratow­ni­czych. Do wyko­ny­wa­nia tych ostat­nich zadań, zapro­jek­to­wano ją tak, aby miała moż­li­wość trans­portu i współ­pracy z głę­bo­ko­wod­nymi pojaz­dami badaw­czymi Ruś i Konsuł (proj. 1681016811) lub ratow­ni­czymi typów Biester lub Biester‑1 (proj. 1827018271). Zakłada się, że po ukoń­cze­niu prac wypor­ność pełna i wymiary okrętu proj. 02670 nie ule­gną zmia­nie w sto­sunku do ory­gi­nału i wyno­sić mają odpo­wied­nio: 4000 t oraz 81,2×16,3×4,9 m. Załoga stała liczyć będzie 32 osoby, a na pokła­dzie prze­by­wać będzie mogło do 25 bada­czy. Z dekla­ra­cji, które wtedy padły, miał on zostać prze­ka­zany zama­wia­ją­cemu już w 2017 r., zaś jego miej­scem bazo­wa­nia ma być Sewastopol.

  • Andrzej Nitka

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE