Air Show 2018 w Radomiu

Podczas konferencji prasowej sekretarza stanu w MON Ministra Wojciecha Skurkiewicza, dotyczacej stanu przygotowan do Miedzynarodowych Pokazow Lotniczych Air Show 2018, zostalo ujawnione, ze jedna z niespodzianek jaka szykuje Biuro Organizacyjne Air Show 2018, jest planowany wspolny przelot samolotu komunikacyjnego nowej generacji Boeing 787-9 Dreamliner w barwach Polskich Linii Lotniczych LOT w asyscie Zespolu Akrobacyjnego „Bialo-Czerwone Iskry”. Fot. Bartosz Bera

Podczas kon­fe­ren­cji pra­so­wej sekre­ta­rza stanu w MON Ministra Wojciecha Skurkiewicza, doty­cza­cej stanu przy­go­to­wan do Miedzynarodowych Pokazow Lotniczych Air Show 2018, zostalo ujaw­nione, ze jedna z nie­spo­dzia­nek jaka szy­kuje Biuro Organizacyjne Air Show 2018, jest pla­no­wany wspolny prze­lot samo­lotu komu­ni­ka­cyj­nego nowej gene­ra­cji Boeing 787 – 9 Dreamliner w bar­wach Polskich Linii Lotniczych LOT w asy­scie Zespolu Akrobacyjnego „Bialo-Czerwone Iskry”. Fot. Bartosz Bera

Air Show 2018 odbę­dzie się na lot­ni­sku w Radomiu 25 i 26 sierp­nia. Tegoroczne pokazy są orga­ni­zo­wane z oka­zji 100-lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego. O sta­nie przy­go­to­wań do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych z oka­zji 100-lecia Lotnictwa Wojskowego w Polsce, z gene­ra­łem bry­gady Krzysztofem Żabickim, radcą-koor­dy­na­to­rem ds. Air Show 2018 w DG RSZ, roz­ma­wia Jerzy Gruszczyński.

Kto od strony orga­ni­za­cyj­nej odpo­wiada za przy­go­to­wa­nie tego­rocz­nych Międzynarodowych Pokazów Lotniczych w Radomiu?
Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej za przy­go­to­wa­nie XVI edy­cji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2018 odpo­wiada Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.
Porozumienie doty­czące orga­ni­za­cji poka­zów pod­pi­sali: Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, Prezydent Miasta Radomia, a także Prezes Portu Lotniczego Radom S.A. oraz Prezes Wodociągów Miejskich w Radomiu
Sp. z o.o. Za pro­ces pla­ni­styczny i orga­ni­za­cyjny odpo­wie­dzialne jest Biuro Organizacyjne Air Show powo­łane roz­ka­zem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Na jakim eta­pie jest dziś przy­go­to­wa­nie radom­skiego Air Show. Co dotych­czas zostało wyko­nane, i co jesz­cze trzeba zro­bić, żeby impreza mogła się odbyć?
Przygotowania do radom­skiego Air Show są w toku. Zakończyliśmy okres pla­no­wa­nia poka­zów i teraz inten­syw­nie pra­cu­jemy już nad orga­ni­za­cją oraz dopię­ciem wszyst­kich szcze­gó­łów, które zapew­nią zapre­zen­to­wa­nie miło­śni­kom lot­nic­twa i woj­sko­wo­ści bar­dzo atrak­cyj­nego wyda­rze­nia, bo takim będą tego­roczne Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show 2018.
Wśród zadań reali­zo­wa­nych obec­nie spe­cjalne miej­sca zaj­mują takie obszary, jak zapew­nie­nie widzom kom­for­to­wych warun­ków oglą­da­nia poka­zów, przy­go­to­wa­nie naj­więk­szej w histo­rii poka­zów wystawy sprzętu wszyst­kich rodza­jów wojsk Sił Zbrojnych RP, strefa dla osób nie­peł­no­spraw­nych, a także zabez­pie­cze­nie sani­tarno-higie­niczne.
Będą to naj­więk­sze pokazy lot­ni­cze w histo­rii Polski, w związku z tym cały zespół Biura Organizacyjnego Air Show pra­cuje nad boga­tym i atrak­cyj­nym pro­gra­mem poka­zów.
Co prze­wi­duje pro­gram Air Show w powie­trzu? Mam na myśli zespoły akro­ba­cyjne i statki powietrzne w locie.
Dotychczas mamy dekla­ra­cje 22 państw, które zamie­rzają skie­ro­wać do Radomia swoje zespoły akro­ba­cyjne, soli­stów i sprzęt. Zobaczymy topowe, świa­towe grupy akro­ba­cyjne takie jak: „Frecce Tricolori” z Włoch, „Patrulla Aguila” z Hiszpanii, ze Szwajcarii „Patrouille de Suisse”, z Finlandii „Midnight Hawks”, łotew­skie „Baltic Bees” czy z Chorwacji „Wings of Storm”. Spoza Europy będziemy mogli podzi­wiać „Royal Jordanian Falcons” z Jordanii czy też paki­stań­skich pilo­tów na samo­lo­tach JF-17 Thunder i Mushshak.
Oczywiście nie zabrak­nie także naszych zespo­łów akro­ba­cyj­nych: „Biało-Czerwone Iskry” i „Orlik”. W Radomiu wystąpi także Grupa „Żelazny”.
Program dodat­kowo zosta­nie wzbo­ga­cony wystę­pami soli­stów takich jak grecki „Zeus Demo Team” (F-16) i turecki „Solo Türk” (F-16). Ponadto na radom­skim nie­bie zoba­czymy cze­skie odrzu­towe samo­loty bojowe JAS-39C Gripen i L-159A ALCA oraz śmi­głowce Mi-17 i Mi-35, sło­wacki myśli­wiec MiG-29, bel­gij­ski F-16,
rumuń­ski MiG-21 Lancer czy też austriacki odrzu­towy samo­lot szkolno-bojowy Saab 105. Swoje umie­jęt­no­ści zapre­zen­tują rów­nież ukra­iń­scy piloci na maszy­nach Su-27 i Su-25. Swój udział także zade­kla­ro­wali Amerykanie i Brytyjczycy. Czekamy na szcze­góły oferty obu państw.
Polskę repre­zen­to­wać będą „Fulcrum Drivers Demo Team” z Malborka, „Fulcrum Solo Display Team” z Mińska Mazowieckiego (samo­loty myśliw­skie MiG-29),
„F-16 Demo Tiger Team” z poznań­skich Krzesin, a także śmi­głowce z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych z Inowrocławia.
Będziemy także mogli podzi­wiać skocz­ków spa­do­chro­no­wych, któ­rzy utwo­rzą kil­ku­dzie­się­cio­oso­bową, swo­bod­nie spa­da­jącą for­ma­cję w bar­wach naro­do­wych.
Pozwólcie Państwo, nie zdra­dzać nam wszyst­kich szcze­gó­łów, bo chcemy zasko­czyć nie­spo­dzian­kami tych, któ­rzy zechcą przy­być na radom­skie lot­ni­sko i oso­bi­ście oglą­dać Air Show. Przypominam, że bilety, w bar­dzo atrak­cyj­nej cenie i w róż­nych warian­tach, dostępne są na stro­nie www.eBilet.pl.
Bardzo zachę­camy do zakupu i zapew­niamy, że każdy znaj­dzie dla sie­bie coś inte­re­su­ją­cego. Program zapo­wiada się bar­dzo inte­re­su­jąco bo widzo­wie w oba dni będą mogli obej­rzeć ponad 20 godzin poka­zów w powie­trzu. Jest to każ­dego dnia o dwie godziny wię­cej, w sto­sunku do wcze­śniej­szych edy­cji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show.
A jakich atrak­cji goście mogą spo­dzie­wać się w Radomiu na ziemi?
Oprócz tra­dy­cyj­nej wystawy sta­tycz­nej stat­ków powietrz­nych zor­ga­ni­zu­jemy także wystawę sprzętu będą­cego w wypo­sa­że­niu naszych wszyst­kich Rodzajów Sił Zbrojnych, która w poprzed­niej edy­cji cie­szyła się ogrom­nym powo­dze­niem u widzów, a także sto­iska pro­mo­cyjne aka­de­mii i szkół woj­sko­wych oraz bar­dzo cie­kawą wystawę prze­my­słu zwią­za­nego z obron­no­ścią.
Ponownie zapew­nimy atrak­cje dla naj­młod­szych sym­pa­ty­ków lot­nic­twa w spe­cjal­nie dedy­ko­wa­nych stre­fach tema­tycz­nych takich jak, Park Lotniczy dla dzieci, Park Historii Lotnictwa Wojskowego, Strefa 303. Z naszego ubie­gło­rocz­nego doświad­cze­nia wynika, że strefy histo­ryczne, kul­tu­ralne i edu­ka­cyjne sta­no­wiły atrak­cyjną ofertę nie tylko dla naj­młod­szych, zwłasz­cza, że to rok jubi­le­uszu 100-lecia Lotnictwa Wojskowego w Polsce.
Czy pod­czas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych w Radomiu w jakiś szcze­gólny spo­sób zosta­nie uczczone 100-lecie Polskiego Lotnictwa Wojskowego?
Rok 2018 jest nie tylko rokiem obcho­dów set­nej rocz­nicy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Polskę, ale także obcho­dzimy jubi­le­usz 100-lecia powsta­nia lot­nic­twa woj­sko­wego. Z tej oka­zji w całym kraju oraz poza gra­ni­cami orga­ni­zo­wa­nych jest wiele przed­się­wzięć mają­cych na celu uczcze­nie pol­skich lot­ni­ków.
Najistotniejszymi będą orga­ni­zo­wane przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, przy udziale Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Muzeum Sił Powietrznych oraz Lotniczego Liceum Ogólnokształcącego, w dniach 23 – 24 sierp­nia Centralne Obchody 100-lecia Lotnictwa Wojskowego w Dęblinie, Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW 2018 Radom w dniach 25 – 26 sierp­nia oraz obchody jubi­le­uszu w Warszawie, a w tym odsło­nię­cie Pomnika Chwały Lotników na war­szaw­skich Powązkach i uro­czy­sto­ści na Polu Mokotowskim 28 sierp­nia.
Sprawny i bez­pieczny prze­bieg imprezy tego typu to zawsze duże wyzwa­nie dla orga­ni­za­to­rów. Kto was w tym wspiera i co sami czy­ni­cie, żeby tak się stało?
Priorytetem jest zor­ga­ni­zo­wa­nie bez­piecz­nych, a zara­zem wido­wi­sko­wych poka­zów, tak na nie­bie, jak i na ziemi. Główna odpo­wie­dzial­ność spo­czywa na orga­ni­za­to­rach imprezy oraz służ­bach porząd­ko­wych. Nad bez­pie­czeń­stwem czu­wać będzie Policja współ­pra­cu­jąca ści­śle z Żandarmerią Wojskową, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym oraz Służbą Ochrony Państwa.
Na lot­ni­sku będzie Policyjny Punkt Informacyjny, gdzie będzie można m.in. zgło­sić zagi­nię­cie dziecka, czy też zna­leźć wszel­kie potrzebne infor­ma­cje, by tego­roczne pokazy były spo­kojne i bez­pieczne dla każ­dego uczest­nika.
Ponadto Państwo będzie­cie mogli sko­rzy­stać z pomocy Służby Informacyjnej, którą stwo­rzymy na potrzeby poka­zów, zło­żo­nej z żoł­nie­rzy zawo­do­wych i wypo­sa­żo­nej w wie­dzę oraz środki pozwa­la­jące na reago­wa­nie w każ­dej sytu­acji. Będą oni bar­dzo pomocni dla każ­dego, kto zwróci się o pomoc.
Nowością na tego­rocz­nym Air Show będą bez­po­śred­nie rela­cje, z przy­go­to­wa­nia pilo­tów do lotów, roz­mowy z pilo­tami, wywiady z przed­sta­wi­cie­lami orga­ni­za­to­rów, widzami, a także z gośćmi Pokazów, wyświe­tlane na tele­bi­mach. Po raz pierw­szy w histo­rii mamy zamiar zor­ga­ni­zo­wać pro­fe­sjo­nalne stu­dio, z któ­rego będziemy wspo­mniane mate­riały reali­zo­wać. Ponadto pla­nu­jemy trans­mi­sję live w Internecie.

  • Jerzy Gruszczyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE