AIR SHOW 2017 histo­ria i teraź­niej­szość

Air Show 2017. O tegorocznych pokazach AIR SHOW w Radomiu rozmawiamy z Dyrektorem Biura Organizacyjnego,  pułkownikiem Kazimierzem Dyńskim.

O tego­rocz­nych poka­zach AIR SHOW w Radomiu roz­ma­wiamy z Dyrektorem Biura Organizacyjnego, puł­kow­ni­kiem Kazimierzem Dyńskim.

O tego­rocz­nych poka­zach AIR SHOW w Radomiu roz­ma­wiamy z Dyrektorem Biura Organizacyjnego, puł­kow­ni­kiem Kazimierzem Dyńskim.

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW 2017 już 26 i 27 sierp­nia. Czy lista uczest­ni­ków, która została opu­bli­ko­wana na stro­nie orga­ni­za­tora, jest osta­teczna?
płk Kazimierz DYŃSKI: W ostatni week­end sierp­nia Radom, jak co dwa lata, sta­nie się pol­ską sto­licą lot­nic­twa. Zapewnienie atrak­cyj­nych i bez­piecz­nych poka­zów to nad­rzędny cel dzia­łal­no­ści Biura Organizacyjnego AIR SHOW 2017. Nad listą uczest­ni­ków cią­gle pra­cu­jemy i nie uzna­jemy jej za zamkniętą. Czynimy sta­ra­nia, aby pro­gram poka­zów wzbo­ga­cić o dodat­kowe statki powietrzne, w tym o samo­loty z zagra­nicz­nego cywil­nego zespołu akro­ba­cyj­nego. Każdego dnia imprezy prze­wi­du­jemy aż 10 godzin poka­zów. Lecz to nie tylko atrak­cyjny pokaz w powie­trzu czyni tego­roczną edy­cję wyjąt­kową. To także sze­roka oferta dedy­ko­wana tym, któ­rzy chcą zoba­czyć poten­cjał i uzbro­je­nie wszyst­kich Rodzajów Sił Zbrojnych. Widzowie pod­nieb­nych ewo­lu­cji będą mieli oka­zję przyj­rzeć się nowo­cze­snej tech­nice woj­sko­wej i indy­wi­du­al­nemu wypo­sa­że­niu żoł­nie­rzy, zazwy­czaj nie­do­stęp­nym dla publicz­no­ści.

Tegoroczne AIR SHOW odbywa się pod hasłem 85 lat „Challenge 1932”. Czego, w związku z tym, możemy się spo­dzie­wać pod­czas AIR SHOW?
AIR SHOW to szansa, aby zoba­czyć histo­rię i teraź­niej­szość pol­skich i świa­to­wych skrzy­deł. Tegoroczna, pięt­na­sta już edy­cja poka­zów AIR SHOW, odbywa się pod hasłem 85 lat „Challenge 1932”. Pokazy orga­ni­zo­wane są dla uczcze­nia rocz­nicy bra­wu­ro­wego zwy­cię­stwa Polaków – kapi­tana pilota Franciszka Żwirki i inży­niera Stanisława Wigury w 1932 r. w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych. Organizowany w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym „Challenge” nale­żał do naj­trud­niej­szych i naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych zawo­dów tego typu na świe­cie, zarówno pod wzglę­dem kunsztu i tech­niki pilo­tażu, jak i osią­gnięć myśli i tech­niki lot­ni­czej. To wła­śnie na pamiątkę tam­tego wyda­rze­nia 28 sierp­nia obcho­dzone jest Święto Lotnictwa Polskiego. Myślę, że tego­roczne pokazy będą dosko­nałą oka­zją, aby oddać pamięć tym, któ­rzy two­rzyli histo­rię pol­skiego lot­nic­twa. W ramach pro­mo­cji obron­no­ści chcemy przy­bli­żyć widzom histo­rię i współ­cze­sny poten­cjał lot­nic­twa. Tegoroczne pokazy, oprócz walo­rów wido­wi­sko­wych, to pakiet edu­ka­cyjny – strefy tema­tyczne, dedy­ko­wane nie tylko dzie­ciom i mło­dzieży, ale rów­nież doro­słym widzom.

O jakich atrak­cjach mowa?
W stre­fie histo­rycz­nej zoba­czymy samo­lot RWD-5R, który otwo­rzy defi­ladę lot­ni­czą stat­ków Sił Powietrznych. Będą rów­nież wystawy tema­tyczne orga­ni­zo­wane przez Muzeum Sił Powietrznych oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego i kon­kursy pod nazwą „Podniebne figury Żwirki i Wigury”, orga­ni­zo­wane przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej i Klub Dowództwa Generalnego. Nowością będzie Strefa Kultury Wysokich Lotów, poświę­cona lot­nic­twu w fil­mie i foto­gra­fii. Swoje podwoje dla widzów otwo­rzy kino namio­towe Fly Film Festival, w pobliżu któ­rego ulo­ko­wana będzie wystawa foto­gra­fii lot­ni­czej. Twórcy wycze­ki­wa­nego filmu „Dywizjon 303” poja­wią się wraz z repliką samo­lotu Hurricane. W stre­fie dziecka funk­cjo­no­wać będzie Laboratorium Lotnicze, przy­go­to­wane przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Odwiedzający dowie­dzą się np., dla­czego samo­lot lata. Strefa Matematyki to łami­główki i zada­nia do roz­wią­za­nia. Dla cie­kaw­skich prze­wi­dziana została rów­nież Strefa Konstruktora, Strefa Doświadczeń, symu­la­tory samo­lo­tów i szy­bow­ców. Wszystko po to, aby zapew­nić sze­roką gamę atrak­cji dla widzów.

W poprzed­nich edy­cjach poka­zów brały udział zespoły akro­ba­cyjne z zagra­nicy, w tym roku ich nie ma – dla­czego?
Dowódca Generalny RSZ wysto­so­wał zapro­sze­nia do udziału w AIR SHOW 2017 do 30 państw. Otrzymaliśmy potwier­dze­nie udziału samo­lo­tów z 8 państw. Niestety w tym gro­nie zabra­kło woj­sko­wych zespo­łów akro­ba­cyj­nych. Przyczyną jest bogaty plan imprez lot­ni­czych, do dys­po­zy­cji któ­rych pozo­staje 14 światowej/europejskiej klasy zespo­łów, m.in.: „Thunderbirds”, „Frecce Tricolori” czy „Patrulla Aguila”. Jestem prze­ko­nany, że zapew­nimy udział zespo­łów akro­ba­cyj­nych tej klasy w kolej­nej edy­cji poka­zów pla­no­wa­nych z oka­zji 100-lecia lot­nic­twa pol­skiego.

  • BO MPL Air Show 2017

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE