Air Fair po raz dzie­siąty

Samolot transportowy Lockheed Martin C-130E Hercules nr 1501 to pierwszy egzemplarz, który przeszedł przegląd PDM w Polsce, siłami pracowników WZL nr 2 S.A., jakość prac jest pozytywnie oceniana przez użytkowników z Powidza.

Samolot trans­por­towy Lockheed Martin C‑130E Hercules nr 1501 to pierw­szy egzem­plarz, który prze­szedł prze­gląd PDM w Polsce, siłami pra­cow­ni­ków WZL nr 2 S.A., jakość prac jest pozy­tyw­nie oce­niana przez użyt­kow­ni­ków z Powidza.

20 i 21 maja na tere­nie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy odbyła się jubi­le­uszowa, dzie­siąta, wystawa Air Fair – Wszystko dla lot­nic­twa. Sprowadziła ona do grodu nad Brdą ponad stu wystaw­ców, któ­rzy repre­zen­to­wali sze­roko pojętą branżę lot­ni­czą. Z całą pew­no­ścią, po raz kolejny, pierw­sze skrzypce grali gospo­da­rze, któ­rzy przy­go­to­wali dla gości imprezy garść nie­spo­dzia­nek.

Tegoroczna wystawa odby­wała się w cie­niu przy­go­to­wań Ministerstwa Obrony Narodowej do roz­strzy­gnię­cia, zaini­cjo­wa­nych w minio­nych latach, postę­po­wań doty­czą­cych bez­za­ło­go­wych apa­ra­tów lata­ją­cych klasy mini i krót­kiego zasięgu, a także śmi­głow­ców wie­lo­za­da­nio­wych. Równolegle pro­wa­dzona jest dys­ku­sja nad celo­wo­ścią moder­ni­za­cji pozo­sta­łych myśliw­ców MiG-29, nale­żą­cych do 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Królewie Malborskim, a także dal­szym pro­ce­sem dopo­sa­ża­nia już uno­wo­cze­śnio­nych samo­lo­tów, sta­cjo­nu­ją­cych w 23. BLT w Mińsku Mazowieckim. Powyższe wątki były wyraź­nie widoczne w Bydgoszczy, co nie może dzi­wić – pro­gram zwią­zany z moder­ni­za­cją MiG-ów jest jedną z „pereł” WZL nr 2 S.A., a zarząd firmy cały czas zabiega o kon­ty­nu­owa­nie tego przed­się­wzię­cia, co mogłoby przy­nieść wymierne korzy­ści w postaci ujed­no­li­ce­nia sprzętu obu baz i ogra­ni­cze­nia kosz­tów eks­plo­ata­cji pol­skich „dwu­dzie­stych dzie­wią­tych”.
Tegoroczną rela­cję wypada zatem roz­po­cząć od Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., nale­żą­cych do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., które są dziś nie­kwe­stio­no­wa­nym lide­rem w zakre­sie obsług i moder­ni­za­cji samo­lo­tów eks­plo­ato­wa­nych przez Siły Zbrojne RP. Przede wszyst­kim atrak­cją było otwar­cie zakładu dla sze­ro­kiej publicz­no­ści. Dzięki temu można było zapo­znać się z postę­pami prac przy prze­glą­dzie gene­ral­nym PDM śred­niego samo­lotu trans­por­to­wego Lockheed Martin C‑130E Hercules o nume­rze 1502, obej­rzeć nie­mal pustą – na razie – halę prze­zna­czoną do reali­za­cji prze­glą­dów i malo­wa­nia samo­lo­tów cywil­nych oraz dużych maszyn woj­sko­wych, jak rów­nież halę do usu­wa­nia powłoki lakier­ni­czej metodą PMB. Uważne oko mogło odszu­kać w tej ostat­niej hali kolejny kadłub śmi­głowca W‑3A Sokół, nale­żący do Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej (WZL nr 2 S.A. jest w tym zakre­sie pod­wy­ko­nawcą PZL-Świdnik S.A., co wska­zuje na zacie­śnia­jącą się współ­pracę przy reali­za­cji roz­ma­itych usług z innymi pol­skimi fir­mami lot­ni­czymi). Istniała także moż­li­wość przyj­rze­nia się pra­com przy obsłu­dze i napra­wach samo­lo­tów Su-22 oraz MiG-29.
Obecnie jed­nym z głów­nych celów WZL nr 2 S.A. jest zain­te­re­so­wa­nie decy­den­tów kolej­nym pakie­tem zwięk­sza­ją­cym moż­li­wo­ści MiG-ów-29 – drugi rok z rzędu pre­zen­to­wano, we współ­pracy z kon­cer­nem Saab, zasob­niki do samo­obrony. Tym razem wysta­wiono dwa urzą­dze­nia: zasob­nik ESTL z ukła­dem ostrze­ga­nia przed odpa­lo­nymi poci­skami kie­ro­wa­nymi „powie­trze-powie­trze” i „zie­mia-powie­trze”, zin­te­gro­wany z wyrzut­nią środ­ków prze­ciw­dzia­ła­nia prze­ciw poci­skom napro­wa­dza­nym radio­lo­ka­cyj­nie i ter­micz­nie (BOP); a także zasob­nik BOL z wyrzut­nią na 160 dodat­ko­wych środ­ków prze­ciw­dzia­ła­nia. Ten drugi pozwala na wyko­rzy­sta­nie belki do pod­wie­sze­nia środ­ków bojo­wych, jest bowiem moco­wany do jej zewnętrz­nej obu­dowy.
  • Łukasz Pacholski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE