8. Baza Lotnictwa Transportowego

Zakupione w Hiszpanii dla Sil Powietrznych samoloty CASA C-295M to najnowoczesniejsze polskie samoloty transportowe. Udowodnily wielokrotnie swoja przydatnosc, w tym w misjach wykonywanych w rejonach niebezpiecznych poza granicami kraju.

Zakupione w Hiszpanii dla Sil Powietrznych samo­loty CASA C‑295M to naj­no­wo­cze­sniej­sze pol­skie samo­loty trans­por­towe. Udowodnily wie­lo­krot­nie swoja przy­dat­nosc, w tym w misjach wyko­ny­wa­nych w rejo­nach nie­bez­piecz­nych poza gra­ni­cami kraju.

Z płk. pil. mgr. inż. Pawłem Bigosem, dowódcą 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach, o jed­no­stce, jej zada­niach i bie­żą­cej dzia­łal­no­ści roz­ma­wia Bartosz Bera.

Jak Pan Pułkownik może pod­su­mo­wać ubie­gły rok?

W mojej oce­nie rok 2017 był bar­dzo war­to­ściowy dla jed­nostki patrząc cho­ciażby pod wzglę­dem wyko­na­nego nalotu. 8. Baza Lotnictwa Transportowego (8. BLTr) zre­ali­zo­wała:

  • nalot 8263 godz., przy wstęp­nym pla­nie 7900 godz.;
  • ilość dni lot­nych – 334 na 365 dni w roku, zgod­nie z powie­dze­niem „Słońce jesz­cze a my już, Słońce już a my jesz­cze”;
  • ilość misji lot­ni­czych – 720;
  • spraw­ność samo­lo­tów C‑295M – 89,7 proc., M28B/PT GC – 83,8 proc.

Należy pod­kre­ślić wysi­łek całego per­so­nelu zwią­zany z zabez­pie­cze­niem wylo­tów o sta­tu­sie HEAD.
Na uwagę zasłu­guje ilość wyko­na­nych przez jed­nostkę „Akcji serce” – 25, przy 34 akcjach w całym 2017 r. Jest chlubą dla naszej jed­nostki, że mogli­śmy przy­czy­nić się do rato­wa­nia życia ludz­kiego.
W roku 2017 łącz­nie w ramach ćwi­czeń w Polsce i poza gra­ni­cami kraju 8. BLTr zre­ali­zo­wała 35 zadań w ponad 130 lotach z nalo­tem pra­wie 300 godz. Najważniejsze z nich to: AV-DET, „Orlik”, „Ramstein Guard”, „Renegate-SAREX”, EATT, EMBOW, EAATTC, „Falcon Leap”, „Dragon” i wiele innych.
Olbrzymim wysił­kiem dla per­so­nelu lata­ją­cego i służby inży­nie­ryjno-lot­ni­czej 8. BLTr było zabez­pie­cze­nie defi­lady lot­ni­czej z oka­zji obcho­dów Święta Wojska Polskiego oraz zabez­pie­cze­nie i udział w Air Show 2017 (8 samo­lo­tów trans­por­to­wych C‑295M oraz 5 samo­lo­tów M‑28 B/PT GC).
Milowym kro­kiem w szko­le­niu lot­ni­czym było pozy­ska­nie symu­la­tora lotu samo­lotu C‑295M – dostawa dla 8. BLTr była następ­stwem umowy pod­pi­sa­nej przez MON. Na początku 2017 r. symu­la­tor dotarł na Balice i kana­dyj­ska firma CAE roz­po­częła wtedy insta­la­cję urzą­dze­nia w nowo wybu­do­wa­nym budynku. Od kwiet­nia trwały prace zwią­zane z insta­la­cją i aktu­ali­za­cją opro­gra­mo­wa­nia w sys­te­mach symu­la­tora, a do czerwca pol­sko-hisz­pań­ska grupa spraw­dzała urzą­dze­nie zgod­nie z wyma­ga­niami zawar­tymi w kontr­ak­cie. Finał miał miej­sce 8 wrze­śnia 2017 r.
W 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w dniu 10 listo­pada 2017 r zakoń­czyło się szko­le­nie czte­rech instruk­to­rów-pilo­tów oraz pię­ciu mecha­ni­ków-ser­wi­san­tów. Szkolenie per­so­nelu było zawarte w umo­wie pod­pi­sa­nej przez Inspektorat Uzbrojenia MON z firmą Airbus Defence and Space. Uzyskiwanie tych upraw­nień roz­po­częło się na początku wrze­śnia i zakoń­czyło się na początku listo­pada. Obejmowało ono zarówno szko­le­nie teo­re­tyczne jak i prak­tyczne. Po otrzy­ma­niu cer­ty­fi­ka­tów 8. BLTr uzy­skała zdol­ność do samo­dziel­nego szko­le­nia pilo­tów C‑295M na symu­la­to­rze lotów, które roz­po­czę­li­śmy 12 grud­nia 2017 r.

Jakie inwe­sty­cje poczy­niono w 8. BLTr w ostat­nim cza­sie? Co jest ponadto pla­no­wane?

W ostat­nim cza­sie w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego jedną z naj­waż­niej­szych inwe­sty­cji była moder­ni­za­cja płasz­czy­zny postoju samo­lo­tów PPS 3. W dniu 12 grud­nia 2017 r. doko­nano odbioru koń­co­wego i przy­ję­cia do eks­plo­ata­cji zada­nia inwe­sty­cyj­nego Modernizacja PPS 3 na lot­ni­sku Kraków-Balice. Inwestorem zada­nia był 12. Terenowy Oddział Lotniskowy (12. TOL), a wyko­nawca został wybrany w dro­dze prze­targu. Z ramie­nia 8. BLTr, tj. użyt­kow­nika PPS 3, cało­kształt moder­ni­za­cji koor­dy­no­wała Infrastruktura Lotniskowa. Dotychczasowa powierzch­nia PPS 3 wyno­siła około 21 000 m². W wyniku moder­ni­za­cji powierzch­nia płyty powięk­szyła się o 16 300 m². Dodatkowo wyko­nano nową drogę koło­wa­nia C 1 (3100 m²). Do czasu moder­ni­za­cji PPS 3 miała cztery sta­no­wi­ska dla samo­lo­tów trans­por­to­wych C‑130 Hercules, a teraz ma dzie­więć sta­no­wisk dla samo­lo­tów C‑295M. Po moder­ni­za­cji ist­nieje moż­li­wość przyj­mo­wa­nia na niej rów­nież naj­więk­szych sojusz­ni­czych samo­lo­tów trans­por­to­wych, np. C‑17 Globemaster III. Uprościła się rów­nież praca kon­tro­le­rów ruchu naziem­nego na woj­sko­wej czę­ści lot­ni­ska. Spowodowało to znaczną poprawę bez­pie­czeń­stwa na lot­ni­sku (odda­le­nie sto­ją­cych stat­ków powietrz­nych od drogi koło­wa­nia). Modernizacja trwała od listo­pada 2016 r. 8. BLTr uzy­skała zdol­ność przy­ję­cia samo­lo­tów do kodu E. Ponadto zre­ali­zo­wano sześć zadań remon­to­wych popra­wia­ją­cych infra­struk­turę i wygląd kom­pleksu woj­sko­wego Kraków-Balice.
Natomiast w pla­nach na 2018 r. mamy: kon­ty­nu­owa­nie zada­nia „Dobudowa do ist­nie­ją­cego han­garu obsługi samo­lo­tów CASA obiektu hali napraw” – pla­no­wane przy­ję­cie do eks­plo­ata­cji to 2020 r., ale prace są na tak zaawan­so­wa­nym poziome, że możemy się spo­dzie­wać ich zakoń­cze­nia jesz­cze w 2019 r. Ma być rów­nież prze­pro­wa­dzony remont maga­zynu żyw­no­ścio­wego i dwóch budyn­ków, dosto­so­wa­nie pomiesz­czeń do archi­wum itp. W kolej­nych latach w pla­nach jest budowa biura prze­pu­stek i hali spor­to­wej.

  • Bartosz Bera

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE