75. rocz­nica zagi­nię­cia ORP Orzeł

Jedno ze zdjęć z podniesienia bandery na ORP Orzeł ze zbiorów archiwum we Vlissingen. Dokumentację z wodowania i podniesienia bandery w większości wykonano aparatem małoobrazkowym na negatywach formatu 24x36 mm. Fot. Gemeentearchief Vlissingen.

Jedno ze zdjęć z pod­nie­sie­nia ban­dery na ORP Orzeł ze zbio­rów archi­wum we Vlissingen. Dokumentację z wodo­wa­nia i pod­nie­sie­nia ban­dery w więk­szo­ści wyko­nano apa­ra­tem mało­obraz­ko­wym na nega­ty­wach for­matu 24×36 mm. Fot. Gemeentearchief Vlissingen.

W tym roku obcho­dzi­li­śmy 75. rocz­nicę zagi­nię­cia ORP Orzeł. W związku z nią, w ciągu mija­ją­cego roku miało miej­sce kilka wyda­rzeń zwią­za­nych z histo­rią tego legen­dar­nego okrętu.

W kolebce Orła
Od 24 czerwca do 29 lipca 2015 r. w sie­dzi­bie stoczni Damen Schelde Naval Shipbuilding we Vlissingen w Holandii można było zwie­dzać wystawę „Luctor et Emergo. Vlissingen Submarine History”. Otworzył ją kmdr Piet de Jong – 100‑letni wete­ran, ostatni dru­go­wo­jenny dowódca okrętu pod­wod­nego O 24. W Koninklijke Marine słu­żył w latach 1931 – 1959, po czym zaan­ga­żo­wał się w dzia­łal­ność poli­tyczną, docho­dząc do sta­no­wisk mini­stra obrony (1963−1967) i pre­miera rządu (1967−1971). Największą powierzch­nię na sali eks­po­zy­cyj­nej zaj­mo­wała część poświę­cona histo­rii ORP Orzeł, zbu­do­wa­nego w tejże stoczni, gdzie można było zoba­czyć wystawę plan­szową oraz model okrętu w skali 1:50 wyko­nany przez gdań­skiego mode­la­rza Tomasza Porębę. Wystawa i model zostały uży­czone przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (dalej MMW).
Oprócz Orła na wysta­wie można było zoba­czyć modele okrę­tów pod­wod­nych pocho­dzące z Muzeum Marynarki w Den Helder, zbio­rów holen­der­skiego Ministerstwa Obrony i stoczni Saab Kockums. Wystawa poświę­cona głów­nie cza­som „zło­tej ery” budow­nic­twa okrę­tów pod­wod­nych w latach 1902 – 1940 pre­zen­to­wała rów­nież osią­gnię­cia stoczni holen­der­skich po 1945 r. Modelom i mul­ti­me­dial­nym sta­no­wi­skom towa­rzy­szyły repro­duk­cje zna­ko­mi­tej jako­ści zdjęć ze zbio­rów archi­wum miej­skiego Gemeentearchief Vlissingen, ilu­stru­jące histo­rię holen­der­skiego budow­nic­twa okrę­tów pod­wod­nych.
W poło­wie lipca, na zapro­sze­nie Panów Jana Pieśli i Rica Dekkersa z Damen Schelde Naval Shipbuilding gośćmi stoczni Damen byli Tomasz Grotnik – redak­tor naczelny maga­zynu „Morza i Okręty” oraz Lech Trawicki – zastępca dyrek­tora MMW. Podczas zwie­dza­nia sie­dziby stoczni w histo­rycz­nym budynku De Schelde, dyrek­tor Hans Spaans prze­ka­zał do zbio­rów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni gra­fikę „De Stad Vlissingen” – widok mia­sta od strony morza z 1743 r.

  • Lech Trawicki

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE