20 lat współ­pracy Radmoru i Thalesa

20 lat współpracy Radmoru i Thalesa

20 lat współ­pracy Radmoru i Thalesa

Dwie dekady temu gdyń­ski Radmor roz­po­czął współ­pracę z fran­cu­ską firmą Thomson-CSF. Był to wtedy pod­miot znany w Polsce od wielu lat i mający dłu­go­let­nie tra­dy­cje koope­ra­cji z pol­skimi fir­mami. Na licen­cji Thomsona pro­du­ko­wano w Polsce m.in.: magne­to­fony, tele­wi­zory, kine­skopy i pół­prze­wod­niki. W latach 90. ubie­głego wieku, po prze­mia­nach ustro­jo­wych w Polsce, moż­liwe stało się roz­po­czę­cie współ­pracy rów­nież w sfe­rze sprzętu woj­sko­wego. W 1993 r. Thomson-CSF zawarł umowę z CNPEP Radwar S.A., która przy­czy­niła się do uru­cho­mie­nia pro­duk­cji w naszym kraju urzą­dzeń sys­temu iden­ty­fi­ka­cji „swój-obcy”, pra­cu­ją­cego w stan­dar­dzie NATO Mark XII.

Zakłady Radiowe Radmor S.A. i Thomson-CSF nawią­zały kon­takt w roku 1994, gdy Ministerstwo Obrony Narodowej ogło­siło kon­kurs na dostawę nowych tak­tycz­nych środ­ków łącz­no­ści dla Wojska Polskiego. Obie firmy pod­jęły decy­zję o wspól­nym udziale w tym prze­targu. Konkurs został roz­strzy­gnięty w listo­pa­dzie 1996 roku, a zwy­cię­ska oka­zała się wła­śnie oferta ZR Radmor S.A. i Thomson-CSF.
Od tam­tego czasu upły­nęło już 20 lat, a współ­praca obu firm nadal jest kon­ty­nu­owana i owo­cuje uru­cho­mie­niem w Polsce pro­duk­cji radio­sta­cji tak­tycz­nych kolej­nych gene­ra­cji. W tym cza­sie Zakłady Radiowe Radmor S.A. prze­kształ­ciły się w spółkę Radmor S.A., nale­żącą dziś do Grupy WB, a Thomson-CSF stał się bazą do utwo­rze­nia mię­dzy­na­ro­do­wego kon­cernu Thales. Zmiany te nie wpły­nęły jed­nak nega­tyw­nie na obo­pól­nie korzystną współ­pracę. Od 20 lat Radmor dostar­cza Siłom Zbrojnym RP radio­sta­cje ple­ca­kowe i prze­woźne pro­du­ko­wane na fran­cu­skiej licen­cji.
Jednym z ele­men­tów umowy, zawar­tej mię­dzy ZR Radmor S.A., Thomson-CSF a Ministerstwem Obrony Narodowej, był trans­fer tech­no­lo­gii, dzięki któ­remu moż­liwe było roz­po­czę­cie pro­duk­cji cyfro­wych radio­sta­cji prze­woź­nych i ple­ca­ko­wych pasma VHF sys­temu PR4G w Polsce. Francuski part­ner prze­ka­zał nie­zbędne tech­no­lo­gie, oprzy­rzą­do­wa­nie i know-how. Niezbędne były rów­nież inwe­sty­cje w Radmorze. Ich efek­tem była budowa dwóch nowych hal pro­duk­cyj­nych, zakup nowo­cze­snego wypo­sa­że­nia i oprzy­rzą­do­wa­nia sta­no­wisk pracy. W 1999 roku została otwarta nowa hala pro­duk­cyjna mon­tażu final­nego, w któ­rej roz­po­częto mon­taż licen­cyj­nych radio­sta­cji prze­woź­nych RRC-9500 i ple­ca­ko­wych RRC-9200. W ciągu dwóch lat Radmor w cało­ści prze­jął pro­duk­cję tych radio­sta­cji.
Zakres trans­feru tech­no­lo­gii zapew­nił gdyń­skiej fir­mie zdol­ność do pro­duk­cji radio­sta­cji, któ­rych jakość niczym nie róż­niła się od pro­du­ko­wa­nych w zakła­dzie macie­rzy­stym we Francji. Do chwili obec­nej Radmor pro­du­kuje i dostar­cza SZ RP radio­sta­cje sys­temu PR4G i PR4G F@stnet. Ich liczba osią­gnęła już 10 000 sztuk! Przedmiotem dostaw są także róż­no­rodne urzą­dze­nia pery­fe­ryjne do radio­sta­cji, a także sys­temy szkolno-tre­nin­gowe.
Dobra współ­praca i wysoka ocena jako­ści radio­sta­cji, opusz­cza­ją­cych gdyń­skie zakłady, skło­niła Thalesa do zło­że­nia Radmorowi w 2005 r. pro­po­zy­cji roz­po­czę­cia pro­duk­cji nowej gene­ra­cji radio­sta­cji sys­temu PR4G F@stnet. Polska stała się dru­gim kra­jem, który otrzy­mał prawa do ich licen­cyj­nej pro­duk­cji, to zaś umoż­li­wiło zło­że­nie Wojsku Polskiemu oferty na dostawę naj­no­wo­cze­śniej­szego – wypro­du­ko­wa­nego w kraju – sprzętu łącz­no­ści.
W 2006 roku Radmor roz­po­czął pro­duk­cję dwóch wer­sji radio­sta­cji tej rodziny: ple­ca­ko­wych RRC9210 i pokła­do­wych RRC9310, w pełni kom­pa­ty­bil­nych ze star­szymi RRC-9200 i RRC-9500. Dzięki nowym roz­wią­za­niom radio­sta­cje F@stnet dys­po­nują nowymi funk­cjami, a zasto­so­wa­nie inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii spra­wiło, że radio­sta­cja ple­ca­kowa jest pra­wie o połowę lżej­sza i o ok. 40% mniej­sza od swo­jej poprzed­niczki. Radiostacja pokła­dowa RRC9310 jest urzą­dze­niem modu­ło­wym, skła­da­ją­cym się ze wzmac­nia­cza ALA 126AP i radio­sta­cji ple­ca­ko­wej RRC9210. Wymiary i spo­sób moco­wa­nia RRC9310 są takie same jak w przy­padku RRC-9500. Oznacza to, że od strony insta­la­cyj­nej zapew­niona jest ich pełna wymien­ność. Moc wyj­ściowa RRC9310 – do 50 W – jest taka sama jak RRC-9500. Nowa radio­sta­cja pokła­dowa dys­po­nuje także fil­trami kolo­ka­cyj­nymi, umoż­li­wia­ją­cymi jed­no­cze­sną pracę dwóch radio­sta­cji w jed­nym pojeź­dzie. Sterowanie wzmac­nia­czem przez radio­sta­cję RRC9210 odbywa się poprzez łącze pod­czer­wieni, co zapew­nia dużą nie­za­wod­ność. Dzięki zasto­so­wa­niu takich samych złą­czy z radio­sta­cjami F@stnet można uży­wać urzą­dze­nia pery­fe­ryjne i osprzętu prze­zna­czo­nego do radio­sta­cji RRC-9200 i RRC-9500. Radiostacja ple­ca­kowa RRC9210 ma duży wyświe­tlacz, zapew­nia­jący prze­ka­zy­wa­nie więk­szej ilo­ści infor­ma­cji, a prze­łącz­niki obro­towe zastą­piono wygod­niej­szymi przy­ci­skami. Podstawowa filo­zo­fia obsługi jest jed­nak taka sama jak w przy­padku radio­sta­cji RRC-9200, co zna­cząco uprasz­cza szko­le­nie ope­ra­to­rów.
Mirage 5J.
  • Radmor S.A.

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE