113. Skrzydło Capital Guardian

121st Fighter Squadron samoloty myśliwskie F-16 otrzymał w 1989 r.  Początkowo jednostka była wyposażona w F-16 Block 5 i 10, obecnie ma  F-16 Block 30. Na zdjęciu: formacja „szesnastek” z bazy Andrews  nad Oceanem Atlantyckim w czasie lotu szkolnego.

121st Fighter Squadron samo­loty myśliw­skie F‑16 otrzy­mał w 1989 r. Początkowo jed­nostka była wypo­sa­żona w F‑16 Block 5 i 10, obec­nie ma F‑16 Block 30. Na zdję­ciu: for­ma­cja „szes­na­stek” z bazy Andrews nad Oceanem Atlantyckim w cza­sie lotu szkol­nego.

Wcześnie rano sto­łeczne mia­sto Waszyngton chyba wciąż śpi, kiedy ciszę zakłóca gło­śny huk dwóch star­tu­ją­cych na dopa­la­niu myśliw­ców F‑16, z pasa star­to­wego Połączonej Bazy Andrews. Od czasu ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych z 11 wrze­śnia 2001 r., Stany Zjednoczone zwięk­szyły goto­wość sił obrony powietrz­nej, a 113. Skrzydło Powietrznej Gwardii Narodowej Dystryktu Kolumbii zostało obar­czone naj­bar­dziej odpo­wie­dzial­nym zada­niem – strze­że­nia sto­licy kraju.

Połączona Baza Lotnicza Andrews w sta­nie Maryland jest poło­żona 20 km na połu­dniowy-wschód od Waszyngtonu i jest jedną z naj­bar­dziej aktyw­nych ame­ry­kań­skich, w któ­rej ruch lot­ni­czy trwa nie­prze­rwa­nie, 24 godziny na dobę. Stacjonuje tu wiele jed­no­stek, nale­żą­cych nie­mal do wszyst­kich rodza­jów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Gospodarzem jest 11. Skrzydło, zapew­nia­jące wspar­cie logi­styczne oraz utrzy­ma­nie infra­struk­tury dla bli­sko 40 000 człon­ków per­so­nelu jed­no­stek bazy i ich rodzin. W bazie tej jest około 80 róż­nych oddzia­łów, pod­od­dzia­łów i sek­cji róż­nych orga­ni­za­cji. W skład 11. Skrzydła wcho­dzi 1. Dywizjon Śmigłowcowy wypo­sa­żony w Belle UH-1N, zapew­nia­jący służ­bowy trans­port wyż­szym dowód­com woj­sko­wym, cywil­nym urzęd­ni­kom z Departamentu Obrony oraz innym oso­bom ofi­cjal­nym z rejonu Waszyngtonu.
Poza 113. Skrzydłem, wśród innych jed­no­stek-nie gospo­da­rzy sta­cjo­nu­ją­cych w bazie Andrews jest słynne 89. Skrzydło Transportowe, obsłu­gu­jące Biały Dom i odpo­wia­da­jące za trans­port naj­waż­niej­szych osób w Stanach Zjednoczonych. Wśród nich jest pre­zy­dent, wice­pre­zy­dent, człon­ko­wie rządu oraz naj­wyżsi rangą dowódcy Sił Zbrojnych USA. Skrzydło dys­po­nuje samo­lo­tami Boeing VC-25 („Air Force One”), Boeing C‑32 (B757), Boeing C‑40 (B737) oraz Gulfstream C‑20 i Gulfstream C‑37. W bazie tej sta­cjo­nuje też 459. Skrzydło Tankowania Powietrznego z Rezerw Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, uży­wa­jące tan­kow­ców Boeing KC-135R, a ponadto jest też 457. Dywizjon Transportowy wypo­sa­żony w Gates Learjet C‑21A. Z kolei Siły Morskie i Korpus Piechoty Morskiej USA są w bazie Andrews repre­zen­to­wane przez Naval Air Facility Washington. Tutaj sta­cjo­nują dwa wydzie­lone pod­od­działy, jeden z US Navy i jeden z USMC, uży­wa­jące samo­lo­tów Beech C‑12, Gulfstream Aerospace C‑20 i C‑37, Cessna UC-35 i Lockheed C‑130, słu­żą­cych do trans­portu tak­tycz­nego i logi­stycz­nego oraz do prze­wozu bar­dzo waż­nych oso­bi­sto­ści. I wresz­cie Siły Lądowe USA mają kolejną spe­cjalną jed­nostkę trans­por­tową, uzu­peł­nia­jąc całą flotę VIP-owskich stat­ków powietrz­nych w bazie Andrews. US Army Priority Air Transport (USAPAT) używa samo­lo­tów Gulfstream C‑37 i Cessna UC-35. Poza jed­nost­kami woj­sko­wymi, z bazy korzy­stają też cywilne orga­ni­za­cje, w tym waszyng­toń­ski oddział DC033 orga­ni­za­cji zna­nej jako Civil Air Patrol (CAP – ochot­ni­cza orga­ni­za­cja wspar­cia sił zbroj­nych, pro­wa­dząca akcje poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­cze, udzie­la­jąca pomocy ofia­rom klęsk żywio­ło­wych i zaj­mu­jąca się edu­ka­cję lot­ni­czą), uży­wa­jący samo­lo­tów Cessna 182. Jest tu też oddział lot­nic­twa Policji Stanu Maryland lata­jący na śmi­głow­cach AgustaWestland AW139, wyko­nu­jący zada­nia poli­cyjno-patro­lowe oraz sani­tarne. Fakt, że w bazie znaj­duje się też: Dowództwo Powietrznej Gwardii Narodowej, cen­trum goto­wo­ści bojo­wej Powietrznej Gwardii Narodowej (Air National Guard Readiness Center), 79. Skrzydło Medyczne oraz sie­dziba Federalnej Administracji Lotniczej (Federal Aviation Administration – FAA), także zwięk­sza ruch powietrzny w bazie Andrews.

  • Martin Scharenborg, Ramon Wenink

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE